Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie (DZ. U .​ z 2023 r. poz. 571) o powierzenie realizacji zadania publicznego.