Strona główna Polski Deutsch
wielkość tekstu:



Komunikat dot. rozstrzygnięcia konkursu na opracowanie nowej ideowo-artystycznej koncepcji architektoniczno-krajobrazowej Miejsca Pamięci na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze (postępowanie nr 1/FPNP/01/13)

W dniu 18 lipca 2013 r. o godzinie 11.00, w Muzeum Historii Żydów Polskich przy ul. Anielewicza 6 w Warszawie, zostanie ogłoszony komunikat o rozstrzygnięciu konkursu na opracowanie nowej ideowo-artystycznej koncepcji architektoniczno-krajobrazowej Miejsca Pamięci na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze wraz prezentacją nagrodzonych prac konkursowych oraz identyfikacją.

W imieniu Organizatora konkursu oraz Członków Sądu konkursowego serdecznie Państwa zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

Jednocześnie informujemy, iż ogłoszenie o wyniku zostanie opublikowane na stronie internetowej www.majdanek.eu i www.fpnp.pl



Komunikat

Upłynął termin składania prac konkursowych (postępowanie nr 1/FPNP/01/13) W dniu 11 czerwca 2013 r. zakończono przyjmowanie prac konkursowych od Uczestników zaproszonych do udziału w konkursie na opracowanie nowej ideowo – artystycznej koncepcji architektoniczno – krajobrazowej Miejsca Pamięci na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze.

W wyznaczonym terminie do Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, wykonującej czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu w imieniu jego organizatora – Państwowego Muzeum na Majdanku, złożone zostały 63 prace konkursowe. Obecnie rozpoczęło się szyfrowanie prac. Następnie zostaną one przekazane sądowi konkursowemu, który dokona wyboru laureata/laureatów.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 31 lipca 2013 r.



Wyjaśnienie nr 3 do treści Regulaminu konkursu.

W związku z realizowanym konkursem NA OPRACOWANIE NOWEJ IDEOWO-ARTYSTYCZNEJ KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-KRAJOBRAZOWEJ MIEJSCA PAMIĘCI NA TERENIE BYŁEGO NIEMIECKIEGO NAZISTOWSKIEGO OBOZU ZAGŁADY W SOBIBORZE, w dniu 24 kwietnia 2013 r. wpłynął drogą elektroniczną wniosek o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu.

Wniosek ten został przekazany po terminie, jaki Zamawiający wyznaczył na zadawanie pytań do treści regulaminu konkursu i udzielanie odpowiedzi.

Jednakże - biorąc pod uwagę treść wniosku - Zamawiający zdecydował o konieczności udzielenia stosownego wyjaśnienia.

W związku z powyższym w dniu 17 maja 2013 r. Państwowe Muzeum na Majdanku, w imieniu którego czynności związane z przygotowaniem i organizacją konkursu wykonuje Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie" przekazał Uczestnikom konkursu wyjaśnienie nr 3 do regulaminu konkursu.

Wyjaśnienie nr 3 do treści Regulaminu konkursu



Wyjaśnienie nr 2 do treści Regulaminu konkursu.

W związku z realizowanym konkursem NA OPRACOWANIE NOWEJ IDEOWO-ARTYSTYCZNEJ KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-KRAJOBRAZOWEJ MIEJSCA PAMIĘCI NA TERENIE BYŁEGO NIEMIECKIEGO NAZISTOWSKIEGO OBOZU ZAGŁADY W SOBIBORZE, w dniach 18 marca - 8 kwietnia 2013 r. wpłynęło drogą elektroniczną 12 wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu, zawierających 48 pytań.

W dniu 22 kwietnia 2013 r. Państwowe Muzeum na Majdanku, w imieniu którego czynności związane z przygotowaniem i organizacją konkursu wykonuje Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie" przekazał Uczestnikom konkursu wyjaśnienie nr 2 do regulaminu konkursu.

Wyjaśnienie nr 2 do treści Regulaminu konkursu





Wyjaśnienie nr 1 dot. procedury przetargowej nr 4/FPNP/11/2012

W dniu 21 marca 2013 r. Wykonawca zgłosił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ na cykl szkoleń dla osób chcących nieść pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki potrzeb ofiar represji wojennych. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z póŸn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień Wykonawcy przekazując jednocześnie treść zapytań, bez ujawniania Ÿródła wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz umieszcza na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

Wyjaśnienie nr 1



KOMUNIKAT DOTYCZACY KONKURSU NA OPRACOWANIE NOWEJ IDEOWO-ARTYSTYCZNEJ KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-KRAJOBRAZOWEJ MIEJSCA PAMIĘCI NA TERENIE BYŁEGO NIEMIECKIEGO NAZISTOWSKIEGO OBOZU ZAGŁADY W SOBIBORZEś Postępowanie nr: 1/FPNP/01/13

Zamawiający - Państwowe Muzeum na Majdanku, w imieniu którego czynnoœci związane z organizacją i przeprowadzeniem konkursu wykonuje Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, informuje, iż na wniosek Sądu konkursowego dokonana została zmiana terminów okreœlonych w punkcie 3 w rozdziale I Regulaminu konkursu.

Zmiana terminów dotyczy czynnoœci okreœlonych w punktach od 3.4 do 3.8 w rozdziale I Regulaminu konkursu, które nie zostały jeszcze zrealizowane.

Wykaz nowych terminów konkursu:

Zawiadomienie Uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie do dnia: 18.03.2013 r.
Nadsyłanie pytań dotyczących regulaminu konkursu do dnia: 8.04.2013 r.
Udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące regulaminu konkursu do dnia: 22.04.2013 r.
Składanie prac konkursowych do dnia: 11.06.2013 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nie póŸniej niż do dnia: 31.07.2013 r.





Wyjaśnienie nr 1 do treści ogłoszenia/regulaminu konkursu
- postępowanie nr 1/FPNP/01/13

W związku z ogłoszonym konkursem NA OPRACOWANIE NOWEJ IDEOWO – ARTYSTYCZNEJ KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO – KRAJOBRAZOWEJ MIEJSCA PAMIĘCI NA TERENIE BYŁEGO NIEMIECKIEGO NAZISTOWSKIEGO OBOZU ZAGŁADY W SOBIBORZE, organizowanym przez Państwowe Muzeum na Majdanku, w imieniu którego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu wykonuje Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, w dniach 24 stycznia – 11 lutego 2013 r. wpłynęło drogą elektroniczną 26 wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu/ogłoszenia konkursu, zawierających 36 pytań. Treść wszystkich pytań bez ujawnienia Ÿródła wraz z wyjaśnieniami znajdują sie w załączniku o nazwie Wyjaśnienie nr 1 z dnia 11 02 2013.


Wyjaśnienie nr 1 z dnia 11.02.2013
Wzór oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich



Komunikat o zmianie regulaminu i zmianie ogłoszenia.

W dniu 24 stycznia 2013 r. Dyrektor Państwowego Muzeum na Majdanku dr Tomasz Kranz, na wniosek Sądu Konkursowego podjął decyzję o zmianie regulaminu konkursu NA OPRACOWANIE NOWEJ IDEOWO – ARTYSTYCZNEJ KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO – KRAJOBRAZOWEJ MIEJSCA PAMIĘCI NA TERENIE BYŁEGO NIEMIECKIEGO NAZISTOWSKIEGO OBOZU ZAGŁADY W SOBIBORZE, ogłoszonym w BZP nr ogłoszenia: 27534- 2013; data zamieszczenia: 18 stycznia 2013 r.

Zmiany Regulaminu Konkursu doprowadziły do zmiany treści ogłoszenia o konkursie. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 27534-2013 zostało opublikowane w dniu 24 stycznia 2013 r. pod numerem 13495-2013.

Ogłoszenie o nr 13495-2013 (o zmianie ogłoszenia 27534-2013) wprowadza również inne zmiany niewynikające ze zmian wprowadzonych w regulaminie konkursu.


modyfikacja regulaminu konkursu
Regulamin KONKURSU po modyfikacji z dn 24012013.pdf
zmiana ogłoszenia



Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi

Na wydruk pakietu edukacyjnego "Różnorodność form represji nazistowskich wobec II RP."
Numer ogłoszenia: 422346-2012





Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi

"Wydruk sprawozdania z działalności FPNPw roku 2011.
PDF



Komunikat dot. rozstrzygnięcia przetargu nr 1/FPNP/02/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, na świadczenie usług poligraficznych dla Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie" w roku 2010.

Zgodnie z art.92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j.Dz.U. 2007 Nr 223 poz. 1655 z późn.zm.) informujemy, że w postępowaniu przetargowym nr 1/FPNP/02/10 wybrano ofertę Wydawnictwa TEKST Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Kossaka 72. Wydawnictwo TEKST, zgodnie z kryteriami przyjętymi przez Zamawiającego i przedstawionymi w SIWZ, otrzymało 605,32 pkt. co stanowi największą ilość punktów przyznanych ofertom złożonym w przedmiotowym postępowaniu.

Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w przetargu nr 1/FPNP/02/10. (pdf)




Ogłoszenie o zamówieniu nr 1/FPNP/02/10

Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie" ogłasza, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, na świadczenie usług poligraficznych dla Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie" w roku 2010.

I. Nazwa i adres zamawiającego:
Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie"
Ul. Krucza 36
00-921 Warszawa

II. Ogłoszenie zostało opublikowane w biuletynie zamówień publicznych.
w dniu 8.03.2010,
nr ogłoszenia 62952 - 2010

III. Tryb udzielania zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać:
ze strony internetowej: www.fpnp.pl w zakładce profil nabywcy, lub osobiście w siedzibie zamawiającego - p.267, w dni powszednie, w godzinach 8.30 - 16.00.

V. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonanie usług poligraficznych dla FPNP w zakresie druku: albumu, książki, broszur, sprawozdania, kalendarza, ulotek, plakatów i wizytówek. Zamawiający przewiduje, w okresie 12 miesięcy, udzielić około 16 zleceń na usługi poligraficzne, których wykaz wraz z opisem wymaganych parametrów jakościowych stanowi załącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Ostateczna ilość zrealizowanych zleceń stanowiących przedmiot zamówienia oraz ich nakład zależeć będą od faktycznych potrzeb związanych z realizacją zadań statutowych przez Zamawiającego. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie całokształt prac związanych z wykonaniem zlecenia na druk, oprawę, składanie, bigowanie itp. - określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - w oparciu o surowce, sprzęt oraz nakłady pracy Wykonawcy, z dostarczonych przez Zamawiającego (w formacie PDF) plików z materiałami do wydruku po składzie i korekcie. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia do siedziby Zamawiającego wydruku próbnego (makiety), a następnie, po uzyskaniu akceptacji i uzgodnieniu ilości, do wydrukowania i wykonania, w terminie ustalonym w formularzu cenowym, pozostałych prac określonych w szczegółowym opisie zamówienia oraz do dostarczenia pełnego nakładu do siedziby Zamawiającego.

VI. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.


VII. W przetargu mogą uczestniczyć Wykonawcy spełniający następujące warunki:
- posiadają uprawnienia do wykonywania działalności o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- znajdują sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Spełnienie w/w warunków oceniane będzie wg formuły "spełnia - nie spełnia", na podstawie dokumentów wymienionych w p.XII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

VIII. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


IX. Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie:
- Cena - 66,6%
- Termin wykonania poszczególnych zleceń - 33,3%
- Zamawiający przewiduje możliwość dodatkowej oceny za nieobowiązkową prezentację wykonanych wcześniej prac o podobnych parametrach - 9,5%

X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy złożyć do dnia 19.03.2010 r. do godziny 11.30, osobiście w siedzibie zamawiającego w p.267, lub przesłać za potwierdzeniem odbioru.

XI. Termin związania ofertą:
30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna sie wraz z upływem terminu składania ofert.

XII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XIII. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:
Nie dotyczy tego postępowania.

XIV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej:
Nie dotyczy tego postępowania.

XV. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Pzp., stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

XVI. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest: Mariusz Kacperkiewicz
Tel. 22 695 99 69 - w dni powszednie, w godzinach 8.30-16.00, faks 22 629 52 78,
e-mail: mkacperkiewicz[at]fpnp.pl


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (pdf)
WYJAŚNIENIE nr 1. dot. ZAŁĄCZNIKA nr 5 do SIWZ (pdf)
WYJAŚNIENIE nr 2 Dot. ZAŁĄCZNIKA nr 1 do SIWZ - postępowanie przetargowe nr 1/FPNP/02/10 (pdf)
WYJAŚNIENIE nr 3 Dot. postępowania przetargowego nr 1/FPNP/02/10 (pdf)
WYJAŚNIENIE nr 4 Dot. postępowania przetargowego nr 1/FPNP/02/10 (pdf)
WYJAŚNIENIE nr 5 Dot. postępowania przetargowego nr 1/FPNP/02/10 (pdf)
Straty osobowe
Wystawa Zachować Pamięć
Wolontariat
Świadkowie hisotrii