Strona główna Polski Deutsch
wielkość tekstu:


Komunikat z dn. 12 marca 2020 r.

Szanowni Państwo,

Ze względu na rosnące ryzyko zakażenia koronawirusem, biorąc pod uwagę dobro i zdrowie wszystkich beneficjentów „Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie”, z dniem 12 marca zawieszamy do odwołania działanie Punktu Informacyjnego w Warszawie, przy ul. Kruczej 36. Wszystkich informacji udzielamy telefonicznie pod numerami telefonów:
- (22) 695-99-61,
- (22) 629-73-35,
- (22) 626-92-34,
bądŸ mailowo – informacja@fpnp.pl.Szanowni Państwo,

W 2019 roku Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, dzięki środkom przekazanym przez niemiecką Fundację „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” (EVZ) realizowała program bezpośredniej pomocy humanitarnej dla byłych ofiar Trzeciej Rzeszy - POMOC 2019.

30 września 2019 r, minął termin składania wniosków od osób ubiegających się o wsparcie finansowe.

W tym roku świadczenia w wysokości 1250 PLN wypłacono 1200 osobom. Wypłaty będą trwały do września 2020 r., zgodnie z przekazywanymi przez EVZ w transzach środkami na ten cel. Wsparcie zostanie przekazane kolejnym 1200 osobom, znajdującym się w ciężkiej sytuacji zdrowotnej i materialnej.

Serdecznie dziękuję wszystkim naszym Partnerom, którzy w 2019 wspierali nas w realizacji tego, tak ważnego społecznie projektu, a w szczególności:
- Polskiemu Związkowi byłych WięŸniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych,
- Stowarzyszeniu Polaków Represjonowanych przez Trzecią Rzeszę, - Stowarzyszeniu Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie światowej,
oraz
-wszystkim osobom, które pełnią społecznie swoje funkcje w tych organizacjach i Sieci Informacji Doradztwa i Integracji a dzięki zaangażowaniu których, informacja o projekcie dotarła do najbardziej potrzebujących wsparcia.

Dziękuję również, w imieniu Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie” Poczcie Polskiej SA, że w 2019 roku była naszym partnerem w realizacji projektów i programów pomocowych, w tym właśnie programu Pomoc 2019. Przekazane przez Pocztę Polską SA środki zostały wykorzystane na koszty obsługi projekty, tym samym niemalże cała kwota dotacji została przekazana potrzebującym.

Wszystkim osobom zaangażowanym w nasz projekt, którym dobro ofiar III Rzeszy jest szczególnie bliskie serdecznie dziękuję. Jednocześnie liczę na Państwa pomoc w następnym roku.Jakub Deka
Przewodniczący Zarządu Fundacji
"Polsko-Niemieckie Pojednanie"Partnerem projektów i programów pomocowych realizowanych przez FPNP jest Poczta Polska S.A.
Kolejny wspólny projekt Fundacji z Domem Polonijnym Concordia

W 2019 roku dzięki wsparciu ze środków Senatu w ramach programu wpierania zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą udało się zrealizować kolejny projekt dotyczący Polepszenia infrastruktury Polonijnego Ośrodka Spotkań Dom Concordia w Herdorf-Dermbach w Niemczech.

Projekt obejmował modernizację wyposażenia Ośrodka, w tym przede wszystkim zakup łóżek, materacy i mebli do pokoi gościnnych i młodzieżowych.

Dom Concordia, prowadzony przez Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech jest ważnym centrum kulturalnym i edukacyjnym dla Polonii z Niemiec i krajów ościennych. Corocznie w tym Polonijnym Ośrodku Spotkań odbywają się duże spotkania polonijne, organizowane są spotkania artystów, warsztaty dla nauczycieli szkół polonijnych, spotkania młodzieży i wakacyjny wypoczynek dla dzieci, połączony z nauka języka polskiego. W Concordii znajdują schronienie Polacy podróżujący po Europie.

Wspólnie z Chrześcijańskim Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech oraz dyrekcją Domu Polonijnego Concordia dziękujemy za wsparcie ze środków Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Tragiczna historia - Wspólna Pamięć. Sobibór 2019.

W dniach 11-15 października 2019 roku we Włodawie i na terenie Muzeum i Miejsca Pamięci w Sobiborze Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie" już po raz siódmy zorganizowała międzynarodowe spotkanie młodzieży połączone z warsztatami historycznymi pt. Tragiczna historia – Wspólna Pamięć. Sobibor 2019.

W warsztatach wzięła udział młodzież z Niemiec, Holandii, Ukrainy oraz Polski. Młodzież polską reprezentowali uczniowie z I i II Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie.

Zajęcia odbywały się we Włodawie, Lublinie, na Majdanku oraz na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze. 14 października w 76 rocznicę buntu i ucieczki więźniów z Sobiboru młodzież przygotowała uroczystość upamiętniającą wszystkie ofiary tego obozu zagłady. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele Prowincji Gederland, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego z Lublina, Starosta Powiatu Włodawskiego i Przewodniczący Zarządu Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie".Projekt wspierany przez:

Projekt realizowany w ramach programu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej 1939-1989-2019: historia do (prze)myślenia, finansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.
Program Pomocy humanitarnej POMOC 2019

Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie" informuje, że dzięki środkom przekazanym przez niemiecką Fundację "Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość" rozpoczęła realizację nowego programu bezpośredniej pomocy humanitarnej - POMOC 2019.

Pomoc skierowana jest do ofiar represji nazistowskich, zamieszkałych w Polsce, które w ramach wcześniejszych programów otrzymywały z Fundacji wsparcie finansowe. Byli to przede wszystkim: więzniowie obozów koncentracyjnych, gett i więzień, robotnicy deportowani do pracy przymusowej i ich dzieci oraz młodociani zmuszani do pracy w miejscu zamieszkania.

Program POMOC 2019 nie obejmuje spadkobierców ofiar represji nazistowskich, w tym współmałżonków.

O wsparcie mogą ubiegać się również ofiary represji niemieckich z okresu II wojny światowej, które dotychczas nie otrzymały świadczeń a należą do grup osób, którym Fundacja wypłacała pomoc w latach 1991-2014, i są w stanie udokumentować te prześladowania.

Program POMOC 2019 jest skierowany do:
a) osób ciężko i przewlekle chorych (np. choroba nowotworowa, udar, wylew, choroba Parkinsona, Choroba Alzheimera), których miesięczne dochody nie przekraczają 1,5 krotności najniższej emerytury (aktualnie 1650 zł netto),
b) osób znajdujących się w ciężkiej sytuacji życiowej lub których sytuacja życiowa uległa ostatnio znacznemu pogorszeniu w wyniku wystąpienia zdarzenia losowego (np. kradzież, pożar, klęska żywiołowa), a ich miesięczne dochody nie przekraczają 1,5 krotności najniższej emerytury (aktualnie 1650 zł netto).

Warunkiem ubiegania się o przyznanie pomocy jest złożenie do FPNP w terminie do 30.09.2019 r. wniosku (załącznik nr. 1), wraz z następującymi dokumentami:
-aktualnej (z ostatnich 3 miesięcy) – własnej i współmałżonka (jeśli dotyczy)
– informacji o miesięcznych dochodach (na podstawie odcinka emerytury, renty, potwierdzenia przelewu emerytury/renty na rachunek bankowy, deklaracji PIT lub zaświadczenia ZUS/KRUS etc.) wraz z krótkim opisem sytuacji życiowej,
-aktualnego zaświadczenia lekarskiego/kserokopii wypisów ze szpitala/kserokopii kart leczenia informujących o stanie zdrowia wnioskodawcy,
-w przypadku zdarzenia losowego (pożar, kradzież, katastrofa naturalna) dokumentów potwierdzających ten fakt (zaświadczenie z policji, straży pożarnej, urzędu gminy etc. o stratach poniesionych wskutek tego wydarzenia).

W przypadku osób uprawnionych, które nie są beneficjentami Fundacji do wniosku należy dołączyć dodatkowo dokumentację potwierdzającą doznane represje (zgodnie z zasadami i kryteriami określonymi w załączniku nr 2).

Swiadczenie ma charakter jednorazowy i wynosi 1250 zł.

UWAGA

Pomoc skierowana jest w pierwszej kolejności do osób znajdujących się w trudnej sytuacji zdrowotnej i materialnej, których dochód nie przekracza 1,5 krotności najniższej emerytury (aktualnie 1650 zł netto) i które dotychczas nie korzystały z innych form pomocy humanitarno-socjalnej i medycznej oferowanej przez FPNP.

Wnioski będą rozpatrywane w kolejności wpływu. Do czasu rozpatrzenia wniosku Fundacja nie będzie udzielać pisemnych odpowiedzi na korespondencję dotyczącą wniosku.

Od wysokości przyznanej pomocy finansowej, jak również od rozstrzygnięcia negatywnego odwołanie nie przy sługuje. Pisma w tych sprawach pozostaną bez odpowiedzi.

FPNP nie zwraca dołączonych do wniosku dokumentów.

Złożenie prawidłowego wniosku wraz z kompletem dokumentów nie jest równoznaczne z przyznaniem pomocy.

Pomoc udzielana jest do momentu wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na realizację programu POMOC 2019.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 30.09.2019 r.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 22 629-73-35 lub w siedzibie Fundacji w Warszawie
ul. Krucza 36 od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-16.00, lub na stronie: www.fpnp.pl;
adres poczty elektronicznej: informacja@fpnp.pl.

Załącznik nr 1: formularz wniosku o pomoc (pdf)
Załącznik nr 2: wykaz dokumentów potwierdzających prześladowania nazistowskie (pdf)Sieć Informacji Doradztwa i Integracji (SIDI) - dla ofiar nazizmu

Sieć Informacji Doradztwa i Integracji (SIDI) jest projektem Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, współfinansowanym przez niemiecką Fundację „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość”. Jego celem jest ułatwienie osobom represjonowanym oraz ich rodzinom dostępu do informacji o możliwościach pozyskiwania pomocy socjalnej, medycznej i prawnej z polskich i zagranicznych instytucji publicznych i prywatnych, a także aktywizacja osób starszych.

W ramach tego projektu zorganizowaliśmy sieć punktów informacyjnych na terenie Polski, w których udzielane są bezpłatne porady prawne i medyczne. Organizują one także szkolenia dla seniorów oraz działają jako centra wolontariatu.

Główny ośrodek SIDI mieści się w Warszawie - w siedzibie Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie” przy ul. Kruczej 36 (w budynku Ministerstwa Skarbu Państwa RP)
Punkt działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-16.15
tel. kontaktowe : (22) 626-92-34 lub (22) 629-73-35.

Pracownicy Punktu Informacyjnego w Warszawie codziennie pomagają uzyskać ofiarom nazizmu informacje na temat przysługujących im praw i możliwości zdobycia pomocy z różnych instytucji publicznych i prywatnych.

Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę oraz Polskim Związkiem Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych w całej Polsce działa osiem ośrodków terenowych SIDI - w Gdańsku, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie, Szczecinie, Zamościu, Poznaniu, i Białymstoku.
Prezentacja wystawy "Zachować Pamięć" w Centrum Edukacyjnym IPN "Przystanek Historia"

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy „Zachować pamięć. Praca przymusowa i niewolnicza obywateli polskich na rzecz Trzeciej Rzeszy w latach 1939 – 1945” w dniu 5 czerwca 2019 r. o godz. 17.30. w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia.”

Wystawa powstała w oparciu o unikalne materiały archiwalne ze zbiorów własnych Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, przy wsparciu Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie oraz przy współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej i Berlińskimi Warsztatami Historycznymi. Do jej stworzenia wykorzystano także dokumenty, mapy i zdjęcia pozyskane z ponad 30 zagranicznych i krajowych instytucji, archiwów i muzeów.

Celem, który przyświecał nam przy jej tworzeniu było przede wszystkim upamiętnienie losów ludzi, którzy przeżyli gehennę okupacji, robót niewolniczych i przymusowych.

Przedstawione fotografie, dokumenty oraz listy przybliżają tragedię pojedynczych osób i całych rodzin. Są tu zarządzenia i odezwy władz okupacyjnych, ogłoszenia o masowych egzekucjach, prywatne listy ocalałych i tych, którzy do swoich rodzin nigdy nie powrócili. Kolejne panele obrazują pracę więŸniów obozów koncentracyjnych, więzień, obozów pracy, osób deportowanych na roboty przymusowe w głąb III Rzeszy i na tereny okupowane, losy dzieci, kobiet, jeńców wojennych. Staraliśmy się uwidocznić również aspekty duchowe życia na robotach przymusowych, takie jak obrona godności i człowieczeństwa, życie codzienne i religijne. Wystawę kończy część poświęcona historii pojednania polsko- niemieckiego po II wojnie światowej.

Za motto wystawy posłużyły słowa wyryte na pomniku przypominającym o losach dzieci i młodzieży więŸniów obozu przy ul. Przemysłowej w Łodzi „Odebrano Wam życie, dziś dajemy Wam tylko pamięć”.

Wystawę prezentujemy we współpracy z Polskim Związkiem byłych WięŸniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Zagłady. Projekt ten jest wspierany przez niemiecką Fundację Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość.

Wystawa będzie prezentowana do dnia 17 czerwca 2019 r. w godzinach otwarcia Centrum Edukacyjnego IPN „Przystanek Historia”.

Zaproszenie (pdf)Wystawa "Jeszcze Polska nie zginęła" z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości w Berlinie

Z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r., Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie we współpracy z Ambasadą RP w Berlinie przygotowała wystawę pt. „Jeszcze Polska nie zginęła”, którą od czerwca 2018 roku prezentuje w Berlinie.

Wystawa ukazuje wysiłek kilku pokoleń Polaków, którzy po utracie niepodległości pod koniec XVIII wieku, nigdy się z tym nie pogodzili i nie zrezygnowali z walki o wolność. Wykorzystywali każdą nadarzającą się okazję w zmieniającej się na arenie międzynarodowej sytuacji politycznej, by z bronią w ręku walczyć o odzyskanie suwerennego państwa. Wysiłek tych pokoleń Polaków znaczą legiony polskie we Włoszech doby Napoleona, powstania narodowe: Kościuszki, Listopadowe, Styczniowe, oraz czyn zbrojny Legionów Józefa Piłsudskiego. Niemniej ważny jak walka zbrojna był wkład Polaków w kulturę i naukę ogólnoświatową. Na wystawie przedstawione są sylwetki sławnych Polaków, ludzi kultury i nauki począwszy od - Fryderyka Chopina, poprzez Adama Mickiewicz do Henryka Sienkiewicza, - od Ernesta Malinowskiego, poprzez Edmunda Strzeleckiego do Marii Curie-Skłodowskiej. Ludzie ci geniusze pióra, muzyki i nauki przejmując rząd dusz nad Polakami, dawali im nadzieję na odzyskanie własnego państwa. Genialna polska uczona Maria Curie-Skłodowska nie miała innej możliwości przypomnienia światu o prawie jej rodaków do niepodległego państwa, jak tylko poprzez nazwanie nowego odkrytego pierwiastka łacińską nazwą Polski – polonium.

Wysiłki przywódców politycznych i duchowych, w wyjątkowej sytuacji politycznej pod koniec I wojny światowej przyniosły upragnione efekty. Klęska zaborców stała się politycznym zwycięstwem Polaków. Odzyskanie niepodległości w listopadzie 1918 roku zapewnił wysiłek całego narodu. Ale mózgiem, sercem i płucami przywrócenia państwowości okazała się trójka geniuszy politycznych: Józef Piłsudski, Roman Dmowski i Ignacy Paderewski. Ten ostatni to wspaniały przykład dualizmu polityka-artysty.

Odzyskanie niepodległości w listopadzie 1918 roku nie gwarantowało jednak trwałości państwu. Dlatego w drugiej części wystawy zaprezentowane są wysiłki Polski wkładane w obronę świeżo odzyskanej suwerenności - wojna z bolszewicką Rosją, zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej, okrzykniętej jedną z 10 najważniejszych bitew w dziejach świata. Zwycięstwie, które uchroniło nie tylko Polskę, ale i Europę Zachodnią przed ekspansją bolszewizmu.

W trzeciej części wystawy ukazane są dokonania młodej państwowości polskiej w dziedzinach szerokiej kultury, filmu, nauki czy sportu. Pomimo pozornego spokoju sytuacja polityczna w Europie była bardzo niestabilna. W efekcie zmowy między Hitlerem a Stalinem Polska w 1939 r. ponownie utraciła dopiero co uzyskaną niepodległość.

Tym niemniej odzyskana w listopadzie 1918 roku, po 123 latach zaborów, podmiotowość polityczna Polski okazała się tak silną konstantą i cezurą, zarówno dla Polaków, jak i dla społeczności międzynarodowej, że po upadku nazizmu Polska w 1945 r. powróciła na mapę Europy.

Autorem i kuratorem wystawy jest prof. dr hab. Arkadiusz Stempin z Wyższej Szkoły Europejskiej im ks. Józefa Tischnera w Krakowie.

Wystawa jest efektem współpracy Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie z Ambasadą RP w Berlinie, a jej Sponsorem jest PZU SA. Za współpracę i wsparcie wszystkim partnerom i Sponsorowi serdecznie dziękujemy.

Plenerową ekspozycję w języku niemieckim i angielskim można oglądać w ścisłym centrum miasta nieopodal Bramy Brandenburskiej przy ulicy Unter den Linden 72 w miejscu, gdzie w przyszłości powstanie polska ambasada w Berlinie.
Monografia obozu koncentracyjnego KL Ravensbrück

Przekazujemy polskiemu czytelnikowi monografię dr. Bernharda Strebla poświęconą historii KL Ravensbrück i sieci jego podobozów – „KL Ravensbrück. Historia kompleksu obozów”

Publikacja stanowi bogate Ÿródło wiedzy o organizacji obozu i jego podobozów, warunkach w nim panujących, więŸniarkach i więŸniach, a także niemieckich oprawcach. Podkreślić należy, że to właśnie Polki stanowiły prawie jedną trzecią ogółu więŸniarek i przytłaczającą większość ofiar eksperymentów pseudomedycznych, przeprowadzanych przez lekarzy SS.

Autor analizuje pochodzenie więŸniów, skład narodowy ich społeczności oraz warunki życia panujące w różnych częściach obozu i w różnych okresach jego funkcjonowania. Przedstawia wielorakie formy terroru, pracy niewolniczej i zagłady.

Polskie wydanie książki powstało dzięki staraniom i z inspiracji środowisk byłych więŸniarek obozu, a w szczególności – Alicji Gawlikowskiej-świerczyńskiej i Joannie Muszkowskiej-Penson.

Dziękujemy również za wsparcie finansowe następującym instytucjom:
Fundacji Współpracy Polsko- Niemieckiej,
Instytutowi Goethego,
Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Muzeum Stutthof w Sztutowie,
Rotary Club Lübeck-Burgtor,
oraz
Muzeum II Wojny światowej w Gdańsku,
bez których publikacja ta nie ukazałby się.

Bernhard Strebel (ur. 1962) – dr filozofii, historyk, pracownik naukowy Hamburskiej Fundacji Wspierania Nauki i Kultury (Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur). Autor m.in.: Zwangsarbeit für Forschungseinrichtungen der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft 1939–1945. Ein Überblick, Berlin 2003 (razem z Jensem-Christianem Wagnerem); Celle April 1945 revisited. Ein amerikanischer Bombenangriff, deutsche Massaker an KZ-Häftlingen und ein britisches Gerichtsverfahren, Bielefeld 2013 (wyd. 2).

Opis bibliograficzny: Bernhard Strebel, KL Ravensbrück. Historia kompleksu obozów, Gdańsk 2018, ss. 804, ISBN: 978-83-63736-19-4.
Warsztaty młodzieżowe Sobibór 2018 Tragiczna historia – wspólna pamięć. Sobibór 2018

Już po raz kolejny 75 osobowa grupa młodzieży i ich opiekunów z Polski, Holandii, Niemiec i Ukrainy wzięła udział w międzynarodowym spotkaniu młodzieży i warsztatach pt. „Tragiczna historia – wspólna pamięć. Sobibór 2018”, które odbywały się w dniach 11.10 -15.10.2018 r. w Sobiborze, Włodawie, Lublinie.

W trakcie tego spotkania uczestnicy zapoznali się z przedwojenną historią Włodawy, następnie zwiedzili obóz koncentracyjny na Majdanku oraz Lublin, a 14.10 – w 75 rocznicę buntu i ucieczki więŸniów zwiedzili Miejsce Pamięci po byłym nazistowskim obozie zagłady w Sobiborze. Uczestnicy wzięli udział w uroczystościach upamiętniających ten fakt, przygotowanych przez Państwowe Muzeum na Majdanku. W uroczystościach tych uczestniczył Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wicepremier Piotr Gliński oraz sekretarz stanu Jarosław Selin.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Szanowni Państwo

W związku z ostatnimi doniesieniami medialnymi i licznymi pytaniami kierowanymi pod adresem Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie” dotyczącymi świadczeń dla osób poszkodowanych przez Trzecią Rzeszę przedstawiamy informację o programach wypłat zrealizowanych przez naszą Fundację od początku jej istnienia.

Wypłaty świadczeń finansowych dla osób poszkodowanych przez Trzecią Rzeszę ze środków niemieckich był jednym z najważniejszych obszarów działalności FPNP. Fundacja została utworzona na początku lat 90. przede wszystkim w celu „wypłacania ofiarom prześladowań nazistowskich świadczeń finansowych ze środków zagranicznych”.

Odbiorcami świadczeń wypłacanych przez Fundację były określone kategorie osób represjonowanych przez Trzecią Rzeszę, w szczególności byli to byli więŸniowie obozów koncentracyjnych i innych miejsc uwięzienia oraz cywilni robotnicy przymusowi.


więcej...

Remont i modernizacja Ośrodka Polonijnego Concordia

Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie” w ostatnich dwóch latach włączyła się w projekt modernizacji Ośrodka Polonijnego „Haus Concordia” w niemieckim Herdorf.

Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu ze środków Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w ostatnich dwóch latach udało się wyremontować i zmodernizować budynki Ośrodka Polonijnego „Haus Concordia” i wprowadzić rozwiązania zwiększające komfort i bezpieczeństwo przybywających tu gości.

Dzięki realizacji projektu „Dostosowanie Polonijnego Ośrodka Spotkań „Haus Concordia” do wymogów przeciwpożarowych kraju związkowego Nadrenia-Palatynat” Polacy w Niemczech zachowali swoje wyjątkowe centrum kulturalno-oświatowego. Dom „Concordia” jest corocznie odwiedzany przez ok. 14.000 gości i wraz ze wzrostem polskiej emigracji liczba ta wzrasta z roku na rok. Nasi rodacy poszukują możliwości utrzymywania kontaktu z ojczystym krajem. Szczególnie dużym, zainteresowaniem cieszą się kolonie dla dzieci z rodzin polonijnych, jak też „duże” spotkania polonijne: Polonijne Spotkanie Młodych, Dzień Kultury Polskiej w Niemczech, Dzień PrzyjaŸni Polsko-Niemieckiej, obejmujące swym zasięgiem całe Niemcy, jak też ludność z przygranicznych miast z Francja, Belgii, Holandii, Luxemburga i Szwajcarii.

Przeprowadzenie modernizacji i zwiększenie bezpieczeństwa przybywających gości znacznie zwiększyło możliwości Ośrodka Concordia, który może teraz objąć swoją działalnością jeszcze szersze grono adresatów.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Concordii - http://haus-concordia.com/ i https://www.facebook.com/hausconcordia/

Ofiary i bohaterowie Sobiboru. Baza danych więźniów niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze

Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie” (FPNP) zrealizowała projekt Ofiary i bohaterowie Sobiboru. Baza danych więźniów niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze, którego podstawowym celem było stworzenie bazy danych zawierającej nazwiska i informacje o osobach będących więźniami i ofiarami niemieckiego, nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze. Udało się zdobyć wiele informacji i danych dotychczas rozproszonych wśród polskich i zagranicznych instytucji. Współpraca objęła m.in. Jad Waszem w Izraelu, holenderską Fundację Sobibor, Muzeum Holokaustu w Sered’, Archiwum Dokumentacji Austriackiego Ruchu Oporu. Dane i informacje zgromadzone w ramach projektu zostały przetworzone na wersję elektroniczną i udostępnione online na stronie www.sobibor-victims.eu. Całość stanowi indeks ofiar, z podaniem dostępnych danych osobowych oraz wskazuje źródło pochodzenia informacji w naszej bazie. Jest to pierwsza tego typu baza danych o charakterze międzynarodowym (ze względu na to, iż stanowi zródło informacji o zagładzie obywateli pochodzenia żydowskiego wielu państw okupowanych przez Niemcy w czasie drugiej wojny światowej). Skupia w jednym miejscu znakomitą większość dostępnych danych dot. sobiborskich ofiar (wyszukiwanie obejmuje indeksy osobowe, przedmiotowe i geograficzne), stanowiąc doskonałą podstawę sporządzenia pełnej dokumentacji – docelowo także w j. angielskim i niemieckim. Ogólnodostępna baza danych pozwala na ukazanie topografii zbrodni w obozie zagłady w Sobiborze. Baza danych jest bardzo dobrym narzędziem dla badaczy i naukowców, a dla wielu rodzin stanowi możliwość odnalezienia po wielu latach informacji o ich zaginionych w czasie wojny bliskich, poznania prawdy o ich ostatnich chwilach, dotarcia do dokumentów, które wcześniej dostępne były tylko dla wąskiego grona zainteresowanych historyków. W ramach utworzonego portalu www.sobibor-victims.eu dostępne są także informacje przybliżające obecnym młodym pokoleniom tematykę dotyczącą „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej”, dane nt. charakteru oraz spis innych obozów zagłady (Chełmno nad Nerem, Bełżec, Treblinka), w tym rozbudowane informacje dotyczące obozu zagłady w Sobiborze.Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej


Audioprzewodnik „Obóz Zagłady Treblinka II”

Nad tym miejscem zawsze będzie mgła (Rachela Auerbach)

Warto wsłuchać się w głosy miejsc pamięci – one nie powinny pozostawać nieme. ścieżka „Obóz Zagłady Treblinka II” to audioprzewodnik, który prowadzi przez teren, gdzie znajdował się niemiecki nazistowski obóz zagłady. Zawiera relacje ocalonych i świadków spisane jeszcze w czasie wojny bądź krótko po jej zakończeniu. Uzupełnia je komentarz historyków.

Ten wyjątkowy projekt upamiętnia tragedię dziewięciuset tysięcy Żydów zamordowanych w ramach Akcji Reinhardt, przeprowadzonej przez hitlerowców w 1942 i 1943 roku. Trasa ścieżki prowadzi po terenie obozu, opowiadając jego historię – od powstania obozu, poprzez wagony z ofiarami ciągnące tu przez 13 miesięcy jego istnienia, aż do buntu więŸniów, likwidacji obozu i zacierania przez nazistów śladów zbrodni. W tym miejscu mordowano nawet kilkanaście tysięcy osób dziennie - tylu mieszkańców liczy niewielkie miasto. Piekło Treblinki i całą wojnę przeżyło niespełna 70 osób. Dziś nie żyje już nikt pamiętający obóz; nie został też po nim niemal żaden materialny ślad.

Autorzy projektu – Fundacja „Pamięć Treblinki” i Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma (przy wsparciu Dutch Jewish Humanitarian Fund oraz firmy AudioTrip) chcą nie tylko opowiedzieć historię obozu, ale również przywołać pamięć o zgładzonych społecznościach. Poprzez wspomnienia Samuela Willenberga i innych świadków opisują dramat człowieka, któremu odbiera się nie tylko życie, ale nawet imię. Głosem Haliny Birenbaum proszą: „jedŸcie do Treblinki, nie zostawiajcie ich samotnych".

Inauguracja ścieżki edukacyjnej i audioprzewodnika nastąpi 2 sierpnia 2017 r. - w 74. rocznicę buntu więŸniów Treblinki.

Informacje techniczne: audioprzewodnik należy zainstalować w smartfonie pobierając darmową aplikację AudioTrip (dostępną na stronie audiotrip.org oraz w Sklepie Google Play lub AppStore). W katalogu aplikacji trzeba wyszukać trasę “Obóz Zagłady Treblinka II” i ściągnąć ją na swój telefon. Najlepiej zrobić to przed przyjazdem do Treblinki. Aplikacja posługuje się technologią GPS, dzięki czemu zwiedzanie nie wymaga stałego dostępu do Internetu. W trakcie korzystania ze ścieżki musi być włączona lokalizacja w telefonie. Należy także używać słuchawek, aby nie zakłócać ciszy i nie przeszkadzać innym osobom w tym szczególnym miejscu pamięci.

Więcej informacji można znaleŸć na stronie: Pamięć Treblinki

Film o audioprzewodniku, w wersji językowej polskiej i angielskiejSzanowni Państwo,

12-13 czerwca br. odbyło się 10. posiedzenie Komitetu Sterującego międzynarodowego projektu utworzenia nowego Muzeum-Miejsca Pamięci na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze. Członkami Komitetu są przedstawiciele Holandii, Izraela, Słowacji i Polski. Obradom przewodniczył Minister Jarosław Sellin, Sekretarz Stanu w MKiDN. Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie koordynuje prace związane z realizacją projektu.


Komunikat Komitetu Sterującego międzynarodowego projektu utworzenia nowego Muzeum-Miejsca Pamięci na terenie byłego nazistowskiego niemieckiego obozu zagłady w SobiborzeZaproszenie na seminarium naukowe

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na III seminarium naukowe poświęcone "Pamięci więŸniów nazistowskich obozów koncentracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem kobiet - więŸniarek z Ravensbrück", które odbędzie się 25 kwietnia 2017 roku w COK "Dom Narodowy", ul. Rynek 12 w Cieszynie.

Gościem honorowym i prelegentem będzie dr Wanda Półtawska, która jest jedną z ostatnich żyjących obecnie kobiet, które przeszły gehennę w obozie Ravensbrück.

Wypędzeni 1944.
Przymusowe wysiedlenia podczas II wojny światowej.

Muzeum Dulag 121 zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Karty Historii. Tym razem gościem Muzeum Dulag 121 będzie Dariusz Pawłoś z Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, który opowie o przymusowych wysiedleniach podczas II wojny światowej. Na spotkanie zapraszamy 11 lutego 2017, (w sobotę) o godz. 15:00 do siedziby Muzeum (ul. 3 Maja 8A, Pruszków).

Przymusowe wysiedlenia Polaków, m.in.: z terenów Wielkopolski, Pomorza, Żywiecczyzny, a także Zamojszczyzny, dokonane przez Niemców podczas II wojny światowej pozostają mało znanym tematem historii XX wieku. Przypomnieć należy również wypędzenie mieszkańców stolicy w czasie Powstania Warszawskiego oraz po jego zakończeniu - wówczas tysiące warszawiaków trafiło do obozu przejściowego Dulag 121 w Pruszkowie, skąd dalej rozsyłano więŸniów do niemieckich obozów koncentracyjnych lub na roboty przymusowe do III Rzeszy albo wywożono na tereny wiejskie Generalnego Gubernatorstwa.

Podczas spotkania w Muzeum Dulag 121 o doświadczeniach tysięcy Polaków z perspektywy 26-letniej działalności Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie" opowie przewodniczący zarządu fundacji - Dariusz Pawłoś.

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy na spotkanie.

Plakat (pdf)
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

27 stycznia obchodzimy 72 rocznicę wyzwolenia KL Auschwitz. Tego dnia czcimy pamięć ponad miliona osób pomordowanych w obozie i składany hołd wszystkim ofiarom nazistowskich zbrodni.

Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie" od lat apeluje nie tylko o pamięć o tych, którzy odeszli, ale też o solidarność z żyjącymi jeszcze ofiarami niemieckiego nazizmu. Byli więŸniowie obozów koncentracyjnych, więzień i aresztów, osoby będące bezpośrednimi ofiarami represji, potrzebują dzisiaj szczególnej opieki. Staramy się docierać do polityków, urzędników państwowych, samorządowców, mediów i szerokiej opinii publicznej, aby świadkowie historii, którym należy się szczególne miejsce w naszym społeczeństwie, mogli liczyć na potrzebną opiekę i wsparcie. Służą temu realizowane przez nas projekty humanitarne, edukacyjne, informacyjne i lobbingowe. Obecnie, kilka lat po zakończeniu indywidualnych wypłat dla osób poszkodowanych przez III Rzeszę, coraz trudniej o środki na pomoc humanitarną, której osoby najbardziej poszkodowane w czasie II wojny światowej bardzo potrzebują.

Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie jest polską organizacją, która od dwudziestu lat otacza opieką ofiary Trzeciej Rzeszy. Organizujemy wolontariat na rzecz osób starszych, pozyskujemy od ofiarodawców z Polski i Niemiec i przekazujemy osobom potrzebującym sprzęt rehabilitacyjny - wózki inwalidzkie, chodziki, materace przeciwodleżynowe, koncentratory tlenu, krzesła łazienkowe i sanitarne, kule łokciowe itp. Wspólnie z organizacjami zrzeszającymi poszkodowanych prowadzimy w całej Polsce sieć punktów informacyjno-doradczych, do których można zgłosić się m.in. po bezpłatną poradę prawniczą i lekarską. Prowadzimy szkolenia dla wolontariuszy i opiekunów osób starszych, które uwzględniają specyficzne potrzeby ofiar represji wojennych.

Nie możemy czcić pamięci zgładzonych, zapominając o tych, którzy przeżyli obozowe piekło lub doświadczyli innych prześladowań i dzisiaj są jeszcze wśród nas. Pamiętajmy, że opieka nad ofiarami nazistowskich prześladowań to nie tylko nasza powinność, ale także przywilej, bo są to już ostatni żyjący świadkowie historii.Warszawskie obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych 2016

W niedzielę, 2 paŸdziernika 2016 r. w Ogrodzie Saskim w Warszawie odbyła się doroczna impreza Jarmark Kreatywności organizowana przez Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich, na którą zaproszono seniorów wraz z rodzinami i przyjaciółmi.

Podczas imprezy można było zapoznać się z bogatą ofertą kilkudziesięciu organizacji pozarządowych i instytucji działających na rzecz seniorów w rozmaitych dziedzinach, obejrzeć występy zespołów muzycznych i teatralnych, wziąć udział w przygotowanych przez organizatorów konkursach, a także zapoznać się z ofertą produktów i usług skierowanych do osób starszych.

Na Jarmarku Kreatywności nie zabrakło również Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie". Nasze stoisko odwiedziło kilkuset seniorów. Promowaliśmy działalność Sieci Informacji Doradztwa i Integracji dla osób poszkodowanych w czasie II wojny światowej i ich rodzin oraz prezentowaliśmy nasze projekty historyczno-edukacyjne, przede wszystkim ogólnopolski program dokumentacyjny "Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką".Konferencja FPNP i FWPN „Polska i niemiecka narracja historyczna – kody pamięci”

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji „Polska i niemiecka narracja historyczna – kody pamięci” organizowanej przez Fundację Polsko-Niemieckie Pojednanie oraz Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Konferencja odbędzie się w dniu 14 września 2016 roku w godzinach 10:00-14:30, Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37, Warszawa.

Konferencja będzie próbą odpowiedzi m. in. na następujące pytania: Co to jest narracja historyczna państwa? Jaka jest różnica między narracją historyczną a interesem narodowym? Czy są to pojęcia tożsame, czy rozbieżne? Czy w Polsce i w Niemczech mamy do czynienia z całościową strategią narracji historycznej państwa, czy z jej rozproszeniem na różne podmioty – od rządu, przez partie polityczne, po portale internetowe, czasopisma i stacje telewizyjne? Jak skutecznie kształtować polską narrację historyczną odzwierciedlającą interes narodowy państwa polskiego i jak jest kreowana narracja historyczna Republiki Federalnej Niemiec? Identyfikacja różnic narracji historycznych Polski i Niemiec – dzisiaj. Czy mamy do czynienia z ich konfrontacją czy próbą dialogu? Jak to oddziałuje na rozwój stosunków bilateralnych obu państw i społeczeństw?

W ramach konferencji przewidziane są dwa panele dyskusyjne z udziałem naukowców, polityków oraz dziennikarzy zajmujących się formułowaniem i transponowaniem wiedzy na temat kodów pamięci państw do szeroko pojętej opinii publicznej:
•  Panel I: Falsyfikacja kodów pamięci w Europie
•  Panel II: Narracja historyczna państwa jako element polityki zagranicznej – z punktu widzenia Polski i Niemiec

Języki konferencji: polski, niemiecki, angielski (tłumaczenie symultaniczne).
R.S.V.P. fundacja@fwpn.org.pl, konferencja@fpnp.home.pl do 9 września 2016 r.

Program konferencji (pl) (pdf)

Programm der Konferenz (pdf)

Patronem medialnym konferencji jest TVP Historia


Konferencja prasowa dotycząca strat osobowych pod okupacją niemiecką

Zapraszamy na konferencję prasową dotyczącą programu dokumentacyjnego IPN oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką w latach 1939–1945”.

Konferencja odbędzie się 1 września 2016, o godz. 9.30, w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” im. Janusza Kurtyki, mieszczącym się przy ul. Marszałkowskiej 21/5 w Warszawie.

W konferencji wezmą udział dr Mateusz Szpytma – zastępca prezesa IPN oraz Dariusz Pawłoś – prezes Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, która rozpoczyna realizację kolejnej edycji programu.

Z inicjatywą uruchomienia programu, którego celem było stworzenie imiennej bazy danych, zbierającej w jednym miejscu wszystkie możliwe do uzyskania informacje o osobach pomordowanych i represjonowanych pod okupacją niemiecką, wystąpili w 2006 roku ówczesny prezes IPN Janusz Kurtyka oraz wiceminister Kultury i Dziedzictwa narodowego Tomasz Merta, który czuwał następnie nad realizacją projektu z ramienia Ministerstwa Kultury. Realizator kolejnych etapów programu wyłaniany jest w drodze konkursu ogłaszanego przez IPN. Od roku 2009 jest nim „Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie”, która poprowadzi program także w latach 2016 – 2018 (wcześniej realizatorem była Fundacja Ośrodka KARTA).

Dzięki zebranym w ramach programu danym możliwe będzie zweryfikowanie dotychczasowej wiedzy o stratach osobowych, która do tej pory w większości opierała się na danych szacunkowych, oraz pokazanie skali terroru niemieckiego wobec obywateli państwa polskiego w granicach z września 1939 r. Ogólnodostępna baza danych (www.straty.pl) pozwoli także rodzinom na odnalezienie po latach informacji o osobach zaginionych w czasie wojny oraz na dotarcie do dokumentów znanych dotychczas jedynie historykom.

W chwili obecnej baza zawiera informacje o 4.912.078 ofiarach i osobach represjonowanych pod okupacją niemiecką.Nie żyje Filip Białowicz

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 6 sierpnia 2016 r. zmarł w USA Filip Białowicz – jeden z ostatnich ocalałych więŸniów niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze, gdzie w latach 1942-43 straciło życie około 250 tysięcy ludzi.

Do obozu w Sobiborze Filip Białowicz został deportowany z rodzinnej Izbicy (Lubelskie) w styczniu 1943 roku. Miał wówczas 13 lat. Z transportu liczącego 800 osób do pracy wybrano jego i 45 innych osób. Do jego zadań - zarówno w sortowni jak i w magazynie żywnościowym - należało poszukiwanie złota i biżuterii w chlebie i innych rzeczach pozostałych po zamordowanych. Przez pewien czas zatrudniony był również przy goleniu kobiet skazanych na śmierć w komorach gazowych. Filip Białowicz był uczestnikiem powstania więŸniów, które wybuchło w Sobiborze 14 paŸdziernika 1943 roku. Było to największe i jedyne udane powstanie więŸniów obozu podczas II wojny światowej. Z obozu uciekło wówczas ok. 300 więŸniów, ale tylko co dziesiąty przeżył do końca wojny. Filip Białowicz doczekał końca wojny dzięki pomocy polskiej rodziny Mazurków, która ukrywała go w stodole do wyzwolenia. Po wojnie wyemigrował do Stanów Zjednoczonych.

Filip Białowicz utrzymywał bliski kontakt z krajem swego urodzenia. Począwszy od 1987 roku odwiedził Polskę kilkanaście razy, aby brać udział w spotkaniach i odczytach skierowanych zarówno do polskich Żydów, jak i słuchaczy nieżydowskiego pochodzenia. Ich tematem był opór wobec Holokaustu oraz podkreślanie znaczenia wzajemnego szacunku między ludŸmi wyznającymi różne religie. Podczas spotkań w USA i w Polsce Filip Białowicz dzielił się z dorosłymi i młodszymi słuchaczami swoją opowieścią o nadziei, przetrwaniu i oporze oraz zachęcał do przeciwstawiania się nienawiści, przemocy i niesprawiedliwości. Swoje wspomnienia z obozu zagłady Filip Białowicz zawarł również w książce „Bunt w Sobiborze: opowieść o przetrwaniu w Polsce okupowanej przez Niemców”.

14 paŸdziernika 2013 r., w ramach obchodów 70. rocznicy powstania w obozie zagłady w Sobiborze, Filip Białowicz (oraz dwaj inni uczestnicy powstania Tomasz Blatt i Jules Schelvis) został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za męstwo i bohaterską postawę podczas powstania i za wybitne zasługi w działalności na rzecz zachowania pamięci o Holokauście.

Filip Białowicz był naszym przyjacielem i naturalnym ambasadorem naszych starań. Do końca wspierał Fundację „Polsko-Niemieckie Pojednanie” w realizacji programu utworzenia nowego Muzeum-Miejsca Pamięci na ternie byłego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze.

Żegnamy Filipa Białowicza z wielkim żalem!
Zarząd i pracownicy Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”Nie żyje Jules Schelvis

3 kwietnia zmarł w Amstelveen w Holandii w wieku 95 lat jeden z ostatnich ocalałych więŸniów niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze. Autor wielu wspomnień, świadek historii - przekazujący prawdę o holokauście i obozie w Sobiborze. Odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej.

Jules Schelvis urodził się 7 stycznia 1921 r. w Amsterdamie w rodzinie żydowskiej. W maju 1943 r. wraz z najbliższymi został aresztowany a następnie deportowany, przez obóz przejściowy w Westerborku, do Sobiboru. Z transportu liczącego 3000 osób został wyselekcjonowany w grupie 81 mężczyzn i skierowanych do obozu pracy. Jules Schelvis trafił do obozu w Dorohuczy a póŸniej do KL Auschwitz. Ostatecznie w marcu 1945 r. został wyzwolony w jednym z podobozów Natzweiler-Struthof.

W komorach gazowych Sobiboru zamordowano jego nowo poślubioną małżonkę - Rachel Borzykowski i teściów (Żydów pochodzenia polskiego).

Swoje przeżycia z Sobiboru, innych obozów koncentracyjnych uzupełnione o zeznania świadków z procesu oprawców z Sobiboru zawarł w wydanej w 1993 r. w Holandii książce "Vernietigingskamp Sobibor" (Obóz zakłady Sobibór). Jest ona uznawana za jeden z najważniejszych dokumentów i podstawowe Ÿródło wiedzy o tym obozie.

W 1999 r. założył Fundację Sobibór, która organizuje coroczne wyjazdy do Polski i stara się podtrzymać pamięć o wydarzeniach i ofiarach tego obozu zagłady. Od lat pomagał w zdobywaniu środków finansowych i wspierał polskie inicjatywy związane z utrzymaniem i zagospodarowaniem miejsca pamięci na terenie Sobiboru. Wspierał władze powiatu włodawskiego we wszystkich inicjatywach służących upamiętnieniu ofiar i popularyzacji wiedzy o historii tego miejsca.

W Polsce mieliśmy okazję ostatni raz go gościć 14 paŸdziernika 2013 r. na uroczystości obchodów 70. rocznicy buntu i ucieczki więŸniów niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze. Wtedy też spotkał się z młodzieżą i opowiada jej historię o tym tak strasznym miejscu.
Żegnamy Go z wielkim żalem!
zarząd i pracownicy FPNPautor zdjęcia Krzysztof WeyherParlament Turyngii gości wystawę "ZACHOWAĆ PAMIĘĆ"

26 stycznia 2016 r. w przeddzień obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu, w Erfurcie, w siedzibie Landtagu Turyngii została otwarta wystawa "Zachować pamięć. Praca przymusowa i niewolnicza obywateli polskich na rzecz Trzeciej Rzeszy w latach 1939-1945". Wystawa, przygotowana specjalnie z myślą o niemieckich odbiorcach przez Fundację „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, przedstawia losy więŸniów obozów koncentracyjnych, więzień, gett, obozów pracy, jeńców wojennych, osób deportowanych na roboty przymusowe w głąb III Rzeszy i na tereny okupowane, upamiętnia losy dzieci, kobiet i mężczyzn - ocalałych i tych, którzy do swoich rodzin nigdy nie powrócili.

W uroczystym otwarciu wystawy wzięli udział: Przewodniczący Landtagu Turyngii Christian Carius, Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzej Kunert oraz Przewodniczący Zarządu Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie” Dariusz Pawłoś .BEZPŁATNE PORADY SPECJALISTÓW

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych porad/konsultacji dla osób represjonowanych w czasie II wojny światowej i ich rodzin!

Porady udzielane są w Warszawie, w siedzibie Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie przy ulicy Kruczej 36 (w budynku Ministerstwa Skarbu Państwa),
- PORADY PRAWNE: w każdą środę w godz.10.00-13.00
- PORADY MEDYCZNE: w każdy czwartek w godz.11.00-14.00
Zapisy prowadzone są telefonicznie pod nr tel. (22) 626-92-34
oraz bezpośrednio w siedzibie FPNP.

Z pomocy i bezpłatnych porad można skorzystać także w punktach konsultacyjnych w Gdańsku, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie, Szczecinie, Zamościu, Poznaniu,
i Białymstoku.Wystawa "Ocalone z transportów Dzieci Zamojszczyzny"

Od 22 stycznia do 6 marca w Muzeum Regionalnym w Siedlcach będzie można oglądać wystawę dr Beaty Kozaczyńskiej pt. "Ocalone z transportów Dzieci Zamojszczyzny". Wystawa dokumentuje wojenne losy i tułaczkę dzieci wysiedlonych z Zamojszczyzny, ocalonych z transportów skierowanych zimą 1942/1943 r. do dystryktu warszawskiego. Ukazuje wszystkie etapy ich gehenny: wysiedlenie z rodzinnego domu, pobyt w obozie przejściowym w Zamościu, transporty do dystryktu warszawskiego, akcję ratowania dzieci i otoczenia ich opieką przez miejscową społeczność. Wystawa ujmuje temat pomocy, jakiej udzielali wysiedlonym mieszkańcy Warszawy: ratowanie dzieci z Zamojszczyzny na Dworcu Wschodnim w styczniu 1943 roku, umieszczanie dzieci w warszawskich szpitalach oraz działalność stołecznych Kół Opiekuńczych.

Autorką scenariusza i kuratorem wystawy jest dr Beata Kozaczyńska z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Ekspozycja została zorganizowana przez stowarzyszenie tutajteraz przy współpracy Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie” oraz Muzeum Regionalnego w Siedlcach.

Patronat honorowy nad wystawą sprawują: poseł na Sejm RP Czesław Mroczek oraz rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach prof. dr hab. Tamara Zacharuk. Wystawa została sfinansowana ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej, samorządu miasta Siedlce, Starostwa Powiatowego w Zamościu i wójta gminy Zamość.

Otwarcie wystawy „Zachować pamięć” w Żyrardowie

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia naszej wystawy „Zachować pamięć. Praca przymusowa i niewolnicza obywateli polskich na rzecz Trzeciej Rzeszy w latach 1939 – 1945” w Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie.

Wystawa powstała w oparciu o unikalne materiały archiwalne ze zbiorów własnych Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, przy wsparciu Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie oraz przy współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej i Berlińskimi Warsztatami Historycznymi. Do jej stworzenia wykorzystano także dokumenty, mapy i zdjęcia pozyskane z ponad 30 zagranicznych i krajowych instytucji, archiwów i muzeów. Celem, który przyświecał nam przy jej tworzeniu było przede wszystkim upamiętnienie losów ludzi, którzy przeżyli gehennę okupacji, robót niewolniczych i przymusowych. Przedstawione fotografie, dokumenty oraz listy przybliżają tragedię pojedynczych osób i całych rodzin. Są tu zarządzenia i odezwy władz okupacyjnych, ogłoszenia o masowych egzekucjach, prywatne listy ocalałych i tych, którzy do swoich rodzin nigdy nie powrócili. Kolejne panele obrazują pracę więŸniów obozów koncentracyjnych, więzień, obozów pracy, osób deportowanych na roboty przymusowe w głąb III Rzeszy i na tereny okupowane, losy dzieci, kobiet, jeńców wojennych. Staraliśmy się uwidocznić również aspekty duchowe życia na robotach przymusowych, takie jak obrona godności i człowieczeństwa, życie codzienne i religijne. Wystawę kończy część poświęcona historii pojednania polsko- niemieckiego po II wojnie światowej.

Za motto wystawy posłużyły słowa wyryte na pomniku przypominającym o losach dzieci i młodzieży – więŸniów obozu przy ul. Przemysłowej w Łodzi „Odebrano Wam życie, dziś dajemy Wam tylko pamięć”.

Zapraszamy na uroczyste otwarcie wystawy 5 listopada 2015 r. o godz. 17.00 w Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, ul. Karola Dittricha 1.

Wystawa będzie prezentowana do 30 stycznia 2016 r. w godzinach otwarcia Muzeum.Tomasz Blatt nie żyje

31 pazdziernika w Santa Barbara w Kalifornii zmarł Tomasz Blatt jeden z ostatnich ocalałych więŸniów niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze i uczestnik powstania więŸniów obozu. Odznaczony przez Bronisława Komorowskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, autor licznych wspomnień z czasów Holocaustu, działacz społeczny.

Tomasz Toivi Blatt, syn legionisty Piłsudskiego, urodził się 15 kwietnia 1927 r. w Izbicy. W 1943 r. został wraz z rodziną deportowany do obozu zagłady w Sobiborze. Jego rodzice i o 6 lat młodszy brat zginęli w komorze gazowej. On sam przetrwał zatrudniony w warsztacie obozowym. Był uczestnikiem powstania więŸniów, które wybuchło 14 paŸdziernika 1943 r. Z Sobiboru uciekło wtedy ok. 300 więŸniów, ale tylko co dziesiąty przeżył do końca wojny. Dziennik Tomasza Blatta, w którym opisał przebieg powstania w Sobiborze, stał się kanwą filmu ”Ucieczka z Sobiboru”, wyprodukowanego przez stację telewizyjną CBS, nagrodzonego m.in. dwoma Złotymi Globami. Na podstawie jego książki „Z popiołów Sobiboru” Muzeum we Włodawie stworzyło wystawę o tym samym tytule, prezentowaną obecnie w Republice Federalnej Niemiec w Bielefeld.

Tomasz Blatt większą część życia poświęcił sprawie pamięci więŸniów Sobiboru jako prelegent i autor książek o Zagładzie, był też świadkiem podczas procesów nazistowskich zbrodniarzy.

Tomasz Blatt wspierał do samego końca naszą Fundację Polsko-Niemieckie Pojednanie w realizacji międzynarodowego projektu utworzenia nowego Muzeum-Miejsca Pamięci na ternie byłego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze.

Wystawa Z popiołów Sobiboru odwiedzi Bielefeld

Od 29 paŸdziernika do 29 listopada 2015 roku w mieście Bielefeld w Nadrenii Północnej-Westfalii zostanie zaprezentowana wystawa „Z popiołów Sobiboru”, która jest opowieścią o eksterminacji narodu żydowskiego.

Ekspozycja, wykorzystując różne środki narracji - obraz, dŸwięk, obiekt i przestrzeń, oddaje drogę, jaką przeszli Żydzi w latach niemieckiej okupacji. W kolejnych odsłonach ukazuje: dojście Hitlera do władzy, przedwojenne żydowskie miasteczka, wybuch drugiej wojny światowej, kryjówki prześladowanej ludności, łapanki, transporty do miejsc eksterminacji i wreszcie sam obóz w Sobiborze. Celem nazistowskiej polityki była świadoma eksterminacja narodu żydowskiego. Niemcy nazwali to „ostatecznym rozwiązaniem kwestii żydowskiej”. Do realizacji tego planu naziści stworzyli między innymi obozy natychmiastowej zagłady, takie jak obóz w Sobiborze.

Wystawa składa się ze 100 paneli skomponowanych z fotografii i dokumentów historycznych, a także instalacji plastycznych i multimedialnych obrazujących najważniejsze wydarzenia i miejsca w sobiborskim obozie: zabudowę obozową, plac, na którym ofiary rozbierały się i pozostawiały ubrania, drogę śmierci zwana Himmelfahrstrasse, barak, w którym obcinano kobietom włosy, wejście do komory gazowej, powstanie zbrojne więŸniów i ucieczkę z Sobiboru. Wystawa jest swoistym labiryntem. Opisuje dokładnie miejsce, w którym w danej chwili znajduje się zwiedzający, ale nie uprzedza o kolejnym etapie, do którego za moment dotrze. Swoim układem podkreśla perfidię metod, stosowanych przez nazistowskich oprawców. Opisuje strach i nadzieję, wiarę i zwątpienie, zobojętnienie i heroizm.

Autorami scenariusza są Marek Bem i Przemysław Klonowski, a kanwą scenariusza jest opowieść Tomasza Blatta - człowieka, który przeżył Sobibór - zawarta w jego książce „Z popiołów Sobiboru”. Marek Bem, komisarz wystawy, nadając jej taki sam tytuł, złożył hołd Tomaszowi Blattowi, a tym samym wszystkim więŸniom obozu w Sobiborze. Nie można, zdaniem autorów, przyzwyczajać się do powtarzania liczby zgładzonych ludzi, bo czyni to z nich bezimienną masę. Patrząc na tragedię każdej zamordowanej w Sobiborze osoby, wybrać możemy właściwą drogę zrozumienia ogromu tragedii, która tam zaszła.

Wystawa powstała dzięki pomocy finansowej holenderskiej Prowincji Gelderland.

Wernisaż wystawy w Bielefeld odbędzie się 29 paŸdziernika o godzinie 19.00
w VHS, Ravensberger Spinnerei,
Ravensberger Park 2, 33607 BielefeldSobibór 2015 - 72 rocznica powstania więŸniów i warsztaty historyczne dla młodzieży

Już po raz trzeci odbywają się międzynarodowe warsztaty historyczne dla młodzieży w Sobiborze i Włodawie - Sobibór 2015. To część projektu edukacyjnego „Tragiczna historia – wspólna pamięć”, w którym biorą udział uczniowie włodawskich liceów, młodzież z Izraela, Holandii, Litwy, Białorusi Ukrainy i Niemiec. W trakcie spotkań uczestnicy poznają historię niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze, usłyszą relacje ocalałych, oddadzą hołd pomordowanym. Odwiedzą też Lublin i Państwowe Muzeum na Majdanku. Młodzież wspólnie będzie zastanawiać się nad tym, czyim obowiązkiem, czyją rolą i dlaczego jest zachowanie pamięci o ofiarach Holocaustu, o tym, co wydarzyło się w Sobiborze i jak doszło do tej zbrodni. A także na tym, jaką lekcję na przyszłość daje nam tragiczna historia Sobiboru.

Obóz zagłady w Sobiborze powstał w marcu 1942 r., jako drugi, po Bełżcu, ośrodek eksterminacji Żydów w ramach „Akcji Reinhardt”. Szacuje się, że w ciągu zaledwie półtora roku Niemcy wymordowali tutaj co najmniej 170 tys. dzieci, kobiet i mężczyzn – Żydów pochodzących głównie z Polski, ale również z Holandii, Austrii, Czech, Słowacji, okupowanych terenów Związku Sowieckiego, Niemiec i Francji.

W paŸdzierniku 1943 r. w obozie wybuchł zbrojny bunt. Ponad 360 więŸniów podjęło próbę ucieczki, ale tylko 42 uciekinierom udało się dożyć do końca wojny. Po ucieczce więŸniów Niemcy postarali się zatrzeć wszelkie ślady po dokonanej tu masowej zbrodni – budynki rozebrano, teren obozu zaorano i posadzono na nim las.

14 paŸdziernika, w 72 rocznicę powstania i masowej ucieczki więŸniów Sobiboru, uczestnicy warsztatów zapalą znicze i oddadzą hołd wszystkim ofiarom obozu. W uroczystościach, które rozpoczną się o 12.00, wezmą udział m.in. przedstawiciele władz prowincji Gelderland z Holandii i powiatu włodawskiego, a także Państwowego Muzeum na Majdanku i oczywiście Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie.

zdjęcie Paweł Sawicki zdjęcie Paweł Sawicki
zdjęcia: Paweł Sawicki

Wystawa "Zachować pamięć" w Białymstoku

We wrześniu i paŸdzierniku będziemy mieli okazje pokazać naszą wystawę „Zachować pamięć. Praca niewolnicza i przymusowa obywateli polskich na rzecz Trzeciej Rzeszy w latach 1939-1945” w Muzeum Wojska w Białymstoku.

Wystawa ukazuje mało znany w Niemczech, i na świecie, obraz niemieckiej polityki okupacyjnej wobec Polaków w latach II wojny światowej. Powstała w oparciu o unikalne materiały archiwalne ze zbiorów własnych FPNP, przy wsparciu Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie oraz przy współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej i Berlińskimi Warsztatami Historycznymi. Do jej stworzenia wykorzystano także dokumenty, mapy i zdjęcia pozyskane z ponad 30 zagranicznych i krajowych instytucji, archiwów i muzeów.

Przedstawione fotografie, dokumenty oraz listy przybliżają tragedię pojedynczych osób i całych rodzin. Są tu zarządzenia i odezwy władz okupacyjnych, ogłoszenia o masowych egzekucjach, prywatne listy ocalałych i tych, którzy do swoich rodzin nigdy nie powrócili. Za motto wystawy posłużyły słowa wyryte na pomniku przypominającym o losach dzieci i młodzieży – więŸniów obozu przy ul. Przemysłowej w Łodzi – „Odebrano Wam życie, dziś dajemy Wam tylko pamięć”.

Na wernisaż wystawy do Muzeum Wojska w Białymstoku zapraszamy 15 września (wtorek) o godzinie 17.00. Wystawę w Muzeum będzie można oglądać do 12 paŸdziernika 2015 roku.

Zaproszenie

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2015

Program Kultura DostępnaZ wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Danuty Brzosko-Mędryk, lekarki i pisarki, więŸniarki Pawiaka, Majdanka i Ravensbrük, spikerki słynnego „Radia Majdanek” i autorki wspomnień z obozu koncentracyjnego pt. „Niebo bez ptaków”.

Danuta Brzosko-Mędryk była oddanym działaczem społecznym, członkiem Rady Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, jednym z inicjatorów powołania Towarzystwa Opieki nad Majdankiem. Angażowała się w wiele cennych inicjatyw społecznych, a współpraca z nią była prawdziwym zaszczytem.Otwarcie wystawy "Sobibór – nieśmiertelny dowód" w Berlinie

7 lipca 2015 roku o godzinie 16.00 w Berlinie, w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RFN została otwarta wystawa „Sobibór – nieśmiertelny dowód”, przygotowana przez Fundację „Polsko-Niemieckie Pojednanie” we współpracy z Panstwowym Muzeum na Majdanku.

Uroczystego otwarcia dokonał Piotr Żuchowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury I Dziedzictwa Narodowego, który od 2010 roku przewodniczy międzynarodowej inicjatywie utworzenia nowego Muzeum-Miejsca Pamięci na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze.

Niemiecki obóz zagłady w Sobiborze powstał w ramach Aktion Reinhardt – akcji zagłady Żydów z Generalnego Gubernatorstwa (części terytorium Polski okupowanej przez Trzecią Rzeszę). Pierwsze transporty przybyły tam prawdopodobnie już pod koniec marca 1942 r. W Sobiborze mordowano też Żydów z Holandii, Słowacji, Czech, Niemiec, Austrii, Francji, Belgii, Litwy i Związku Sowieckiego, oraz Romów. Tysiące dzieci, kobiet i mężczyzn z rampy kolejowej szły tzw. Himmelfahrtstraße wprost do komór gazowych. Liczbę Ofiar szacuje się na co najmniej 170 tys. 14 października 1943 r. w obozie wybuchło powstanie; części więźniów udało się uciec. Po tym wydarzeniu Niemcy zlikwidowali obóz. Zagłada miała być totalna. Chodziło nie tylko o wymordowanie absolutnie wszystkich Żydów europejskich. Po Ofiarach – zagazowanych, a następnie spalonych – nie miał pozostać żaden ślad. Żaden dowód nie miał pozostać także po samym procesie zabijania na skalę przemysłową. W miejscu obozu sprawcy posadzili las.

Zadaniem wystawy jest przypomnienie tej historii, ukazanie zaplanowanej z pełną premedytacją akcji wyniszczenia narodu żydowskiego oraz zachowanie pamięci o wszystkich ofiarach holocaustu.

W 2008 roku Polska, Izrael, Holandia i Słowacja podjęły międzynarodową inicjatywę utworzenia w Sobiborze Muzeum–Miejsca Pamięci, przy udziale finansowym i merytorycznym wszystkich uczestniczących w nim krajów. W 2011 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego powierzyło rolę operatora projektu Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”.

Dzięki międzynarodowej inicjatywie w Sobiborze przeprowadzono prace archeologiczne na skalę niespotykaną dotychczas na terenach dawnych obozów zagłady. Badania przeprowadzone w latach 2011-2013 pozwoliły m.in. określić, gdzie zakopano prochy pomordowanych oraz ustalić przebieg „Himmelfahrtstraße” – drogi śmierci nazywanej „Drogą do Nieba” lub „Drogą Wniebowstąpienia”, która prowadziła do komór gazowych. Sensacją było odkrycie w 2014 roku pozostałości komór gazowych. Było to bardzo ważne odkrycie, gdyż do tej pory w żadnym z byłych obozów zagłady na terenie Generalnego Gubernatorstwa nie ujawniono pozostałości komór gazowych. Podczas badan odsłonięto liczne fragmenty fundamentów murowanego budynku, w którym znajdowały się komory gazowe. W ciągu 20-30 minut w komorach mordowano jednorazowo ok. 500 osób.

Wystawa skupia się na indywidualnych losach ofiar sobiborskiego obozu zagłady. Narracja budowana jest w oparciu o ślady odnalezione podczas prac archeologicznych. Ekspozycja składa się ze zdjęć, imion i nazwisk ofiar sobiborskiego obozu śmierci, które udało nam się poznać dzięki osobistym przedmiotom wydobytym z ziemi Sobiboru przez archeologów, oraz z cytatów - fragmentów relacji świadków – tych nielicznych więźniów, którym udało się przeżyć, a także ich oprawców. Można na niej zobaczyć także autentyczne przedmioty należące do ofiar.

Zaprezentowany zostanie także projekt architektoniczno-artystyczny nowego upamiętnienia ofiar Sobiboru, który wygrał międzynarodowy konkurs i będzie realizowany na terenie byłego obozu.

Sukces sobiborskiego projektu, który jest wyrazem troski o godne upamiętnienie pomordowanych i odpowiedzialności za wychowanie i los przyszłych pokolen, zależy od tego, czy wszystkie panstwa, których obywatele ginęli w Holokauście, a więc także Republika Federalna Niemiec, poczują się zobowiązane, by wspólnie upamiętnić to miejsce.

Autorami wystawy są: Marek Zając – sekretarz Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej oraz Dariusz Pawłoś – przewodniczący zarządu Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, a autorami aranżacji plastycznej Marek i Maciej Mikulscy.

Szanowni Państwo,

1 czerwca 2015 roku wchodzi w życie polsko-niemiecka umowa dotycząca niemieckich świadczeń emerytalno-rentowych z tytułu pracy w getcie dla osób zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poniżej informacje o osobach uprawnionych i formularze wniosków o przyznanie świadczenia.

Informacja o prawach do niemieckich świadczen emerytalno-rentowych dla osób zatrudnionych w getcie zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Informacje dotyczace praw do renty emerytury Biuro Poselskie Azize Tank

Pytania i odpowiedzi (faq) Biuro Poselskie Azize Tank

Informacja Stowarzyszenia Dzieci Holocaustu

Wniosek o emeryture dla pracujacych w gettach

Wniosek o rentę wdowia dla członków rodzinyProf. Jerzy Buzek odznaczony za zasługi dla polsko-niemieckiego pojednania

11 maja 2015 r. były Premier RP i były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek otrzymał najwyższe niemieckie odznaczenie państwowe przyznawane obcokrajowcom - Wielki Krzyż Zasługi z Gwiazdą i Wstęgą Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. Uroczystość odbyła się w Warszawie, w rezydencji Ambasadora Republiki Federalnej Niemiec w RP.

Podczas uroczystości ambasador Niemiec Rolf Nikel mówił o zasługach prof. Buzka dla rozwoju dobrych stosunków i współpracy między naszymi krajami, podkreślił, że jako premier przyczynił się on do ustanowienia regularnych polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych - ważnego forum dialogu i wymiany. W tym roku w kwietniu odbyły się one już po raz 13.

Prof. Buzek powiedział, że przyznane odznaczenie to dla niego zaszczyt i wyróżnienie. Przypomniał też, że pojednanie nie jest dane raz na zawsze, ale trzeba nad nim stale pracować. Były przewodniczący Parlamentu Europejskiego mówił, że Unia Europejska tak samo jak stosunki polsko-niemieckie musi być budowana na zasadach solidarności, pojednania, głębokiego systemu wartości oraz sukcesu gospodarczego.
Prezentacja książki "Nie było kiedy płakać" 15 kwietnia godz. 17:00
w Centrum Edukacyjnym IPN – Przystanek Historia, ul. Marszałkowska 21/25, Warszawa

Książka Beaty Kozaczyńskiej "Nie było kiedy płakać" jest zbiorem wspomnień i relacji Polaków z Zamojszczyzny, ukazujących wysiedlenie, pobyt w obozach przejściowych (Zamość, Zwierzyniec) i koncentracyjnych: KL Auschwitz, KL Lublin (Majdanek), transporty dzieci (i starców) do dystryktu warszawskiego, pobyt na robotach przymusowych w Rzeszy oraz pacyfikacje wsi w latach 1942-1943.

Książka została wydana przez stowarzyszenie tutajteraz przy współpracy Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, w ramach programu grantowego „Bank Ambitnej Młodzieży” Fundacji Banku Zachodniego WBK.


Zaproszenie

Szanowni Państwo,

ruszyły prace nad filmem dokumentalnym przedstawiającym życie niemieckiego księdza Jana Prasseka – męczennika z Lubeki. Jan Prassek, a właściwie Johannes Prassek - błogosławiony i męczennik Kościoła rzymskokatolickiego nie krył swoich antynazistowskich poglądów. W czasie drugiej wojny światowej poświęcał się w pracy duszpasterskiej również polskim robotnikom przymusowym w Lubece. Aby być w ciągłym kontakcie z nimi, nauczył się nawet języka polskiego. Przez swoją opozycyjną działalność (ksiądz Prassek kolportował także ulotki z informacjami z zagranicznych stacji radiowych) został aresztowany, a 10 listopada 1943 roku został ścięty na gilotynie w Hamburgu.

Zwracamy się z prośbą do osób, które w czasie wojny pracowały przymusowo w Lubece i tam zetknęły się z księdzem Janem Passkiem, lub też znają relacje czy wspomnienia świadków jego działalności, o kontakt z Fundacją „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, ul. Krucza 36, 00-921 Warszawa, tel. 22 695 99 50, e-mail: mciesz@fpnp.pl

"Sobibór - pamięć nie zna przedawnienia"


3 lutego o godzinie 10.00 w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu które ma siedzibę na Zamku zostanie otwarta wystawa "Sobibór - pamięć nie zna przedawnienia", na której prezentowane będą efekty prac archeologicznych prowadzonych na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze w latach 2001-2014.

Na wystawie będzie można zobaczyć m.in. efekty najnowszych sensacyjnych odkryć archeologicznych - odnalezienie pozostałości komory gazowej, tunelu, którym więŸniowie tzw. Sonderkommando zamierzali uciec z obozu i krematoriów polowych.

Prace archeologiczne w Sobiborze prowadzone są na zlecenie Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie” w ramach realizacji międzynarodowego projektu utworzenia nowego muzeum-miejsca pamięci na terenie po byłym niemieckim nazistowskim obozie zagłady w Sobiborze.Wystawa „Zachować pamięć” gościła w Wilnie i Rudaminie

W pazdzierniku i listopadzie 2014 roku nasza wystawa przedstawiająca losy więzniów obozów koncentracyjnych i gett, robotników deportowanych do pracy przymusowej, jeńców wojennych, kobiet i dzieci, wywiezionych do różnego rodzaju obozów i na roboty została po raz pierwszy pokazana na Litwie. Wernisaże wystawy oraz promocja pakietu edukacyjnego dla młodzieży zatytułowanego „Pod okupacją niemiecką” odbyły się 16 pazdziernika w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, a 1 listopada w Domu Kultury w Radaminie. Wystawę „Zachować pamięć. Praca przymusowa i niewolnicza obywateli polskich na rzecz III Rzeszy w latach 1939-1945” (w wersji niemieckojęzycznej) prezentowaliśmy wcześniej w Berlinie i 30 innych miastach w całych Niemczech, między innymi w Hamburgu, Kolonii, Norymberdze, Dreznie. Tym razem chcieliśmy pokazać ją litewskim odbiorcom, młodzieży i Polakom mieszkającym na Litwie. Wystawa powstała dzięki współpracy Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie” z partnerami polskimi i zagranicznymi – Instytutem Pamięci Narodowej, Niemieckim Instytutem Historycznym w Warszawie, Berlińskimi Warsztatami Historycznymi. Celem, który przyświecał nam przy jej tworzeniu było przede wszystkim upamiętnienie losów tych ludzi, którzy przeżyli gehennę okupacji, robót niewolniczych i przymusowych. Na kształt merytoryczny wystawy składają się zdjęcia, listy, fragmenty relacji i wspomnienia. Celowo odstąpiliśmy od komentarza historycznego, ponieważ najbardziej przemawiające są przeżycia ludzi uwiecznione na zdjęciach i we wspomnieniach. Jedynym komentarzem stricte historycznym są autentyczne wypowiedzi przedstawicieli władz nazistowskich oraz fragmenty sprawozdań Delegatury Rządu na Kraj przekazywane do Rządu w Londynie. Wystawa została podzielona na działy tematyczne. Kolejne panele obrazuję pracę Polaków na okupowanych ziemiach polskich, losy dzieci, kobiet, jeńców wojennych. Staraliśmy się uwidocznić również aspekty duchowe życia na robotach przymusowych jak obronę godności i człowieczeństwa, życie codzienne i religijne. Wystawę kończy część poświęcona historii pojednania polsko – niemieckiego po II wojnie światowej. Z myślą o młodych odbiorcach Fundacja przygotowała także specjalny pakiet edukacyjny „Pod okupacją niemiecką”, wydany w j. polskim, niemieckim i angielskim. Zawiera on nie tylko omówienie różnych form represji, jakim podlegali obywatele II Rzeczypospolitej pod okupacją niemiecką, ale przede wszystkim zbiór autentycznych relacji świadków historii – wspomnienia robotników przymusowych, więzniów obozów koncentracyjnych, gett, obozów karnych, wychowawczych. Publikację uzupełniają ciekawe historyczne zdjęcia i dokumenty.

Pakiet edukacyjny oraz wystawę mogliśmy zaprezentować na Litwie dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.”

Prezentacja wystawy „Zachować Pamięć” i promocja pakietu edukacyjnego w Bremie

W listopadzie 2014 r. zaprezentowaliśmy naszą wystawę „Zachować pamięć” w miejscu szczególnym – na terenie dawnego kompleksu obozów w Bremie-Farge. To tutaj w czasie drugiej wojny światowej na obszarze ponad 500 ha zlokalizowano obozy dla robotników przymusowych, obóz jeniecki, obóz pracy wychowawczej gestapo AEL oraz filię obozu koncentracyjnego Neuengamme. W sumie ponad 30 tysięcy więzniów i cywilnych robotników przymusowych pracowało na rzecz niemieckich przedsiębiorstw angażowanych przez niemiecką marynarkę wojenną (Kriegsmarine) przede wszystkim przy realizacji wielkiego projektu budowlanego – bunkra dla okrętów podwodnych „Valentin”.

W tym historycznym miejscu, dzięki współpracy z Ośrodkiem Dokumentacyjnym i Edukacyjnym Baracke Wilhelmine, prezentowaliśmy wystawę „Zachować Pamięć. Praca przymusowa i niewolnicza obywateli polskich na rzecz III Rzeszy w latach 1939-1945” i promowaliśmy pakiet edukacyjny „Pod okupacją niemiecką” wśród Polonii i Polaków mieszkających w Niemczech, a także wśród Niemców i gości zagranicznych odwiedzających to miejsce.

Pakiet edukacyjny oraz wystawę mogliśmy zaprezentować w Niemczech dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r."

4 listopada 2014 r. na terenie byłego obozu koncentracyjnego Sachsenhausen odsłonięto pomnik poświęcony pamięci generała dyw. Stefana Roweckiego „Grota”, pierwszego dowódcy i współtwórcy Armii Krajowej.

Gen. Rowecki został aresztowany przez Gestapo w czerwcu 1943 r. w Warszawie. Przez ponad rok więziono go w specjalnym bloku więziennym Zellenbau na terenie Sachsenhausen. Tuż po wybuchu Powstania Warszawskiego w pierwszych dniach sierpnia 1944 roku gen. Rowecki prawdopodobnie został rozstrzelany na osobisty rozkaz szefa SS i policji Heinricha Himmlera.

W uroczystości odsłonięcia pomnika wzięli udział m.in.: Ambasador Polski w Niemczech Jerzy Margański, Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa prof. dr hab. Andrzej Kunert, prof. dr hab. Tomasz Szarota, Z-ca Dyrektora Muzeum II Wojny światowej dr Janusz Marszalec, bratanica gen. Roweckiego Krystyna Rowecka-Trzebnicka a także przedstawiciele organizacji polonijnych i licznie zgromadzona młodzież.

Z inicjatywą upamiętnienia generała dyw. Stefana „Grota” Roweckiego w 70. rocznicę jego śmierci wystąpiła organizacja polonijna Stowarzyszenie ds. Integracji, Kultury i Nauki – Polonica e.V. z Berlina, kierowana przez panią Aleksandrę Proscewicz. Pomnik został sfinansowany przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Po głównej uroczystości uczniowie polskich szkół przedstawili prezentację multimedialną „Grot oczami młodych”. Następnie odbyła się dyskusja panelowa poświęcona pamięci pierwszego dowódcy największej podziemnej armii świata w czasach II wojny światowej. W dyskusji udział wzięli: dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert (Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa), prof. Tomasz Szarota(Instytut Historii Polski PAN), Janusz Marszalec (Muzeum II Wojny światowej), Dariusz Pawłoś (Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie).

W zorganizowanie uroczystości i towarzyszących jej wydarzeń zaangażowało się wiele organizacji i instytucji w Polsce i Niemczech. Również nasza Fundacja miała swój wkład w przygotowanie uroczystości, wzięła aktywny udział w dyskusji, a przede wszystkim mogła zaprezentować i przekazać młodzieży materiały edukacyjne przybliżające wiedzę o represjach niemieckich wobec obywateli polskich w czasie II wojny światowej. Było to możliwe dzięki wsparciu projektu ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.

Wystawa „Zachować Pamięć” w Wilnie

otwarcie 16 pazdziernika 2014 roku

Tym razem nasza wystawa zatytułowana "Zachować pamięć. Praca przymusowa i niewolnicza obywateli polskich na rzecz III Rzeszy w latach 1939-1945" gościć będzie w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Ekspozycja przedstawia losy więzniów obozów koncentracyjnych i gett, robotników deportowanych do pracy przymusowej, jeńców wojennych, kobiet i dzieci, wywiezionych do różnego rodzaju obozów i na roboty.

Wystawę tę (w wersji niemieckojęzycznej) prezentowaliśmy już w Berlinie i 27 innych miastach w całych Niemczech. Teraz chcemy pokazać ją litewskim odbiorcom, młodzieży i Polakom mieszkającym na Litwie.

Prezentacja wystawy stanowi część projektu, który ma na celu rozpropagowanie wśród Polaków mieszkających na Wschodzie programu dokumentacyjnego "Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką".

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014r.”
VIII. Międzynarodowe Finały Konkursu Jugend debattiert international pod patronatem Władysława Bartoszewskiego

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Estonii, Łotwy, Litwy, Polski, Rosji, Czech, Węgier i Ukrainy – laureaci konkursów krajowych, którzy pokazali, jak należy debatować i rzeczowo dyskutować na kontrowersyjne tematy, wezmą teraz udział w Międzynarodowym Finale w Warszawie.

Debaty prowadzone są w języku niemieckim, a organizatorem konkursu jest Goethe-Institut

Debata na temat: Czy partie ekstremistyczne powinny być zakazane? odbędzie się 17 pazdziernika 2014, godz. 11.00–13.15 Centrum Konferencyjne Muranów, duża sala w Muzeum Historii Żydów Polskich ul. Mordechaja Anielewicza 6, Warszawa

Organizatorzy zapraszają do udziału w półfinale i w uroczystości finałowej grupy szkolne i wszystkich zainteresowanych.

Szczegóły na stronie Goethe-Institut.Warszawskie obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych 2014

W niedzielę, 5 pazdziernika 2014r. w Ogrodzie Saskim w Warszawie odbyła się doroczna impreza „Jarmark Kreatywności” organizowana przez Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich”, na którą zaproszono seniorów wraz z rodzinami i przyjaciółmi.

Podczas imprezy można było zapoznać się z ofertą organizacji pozarządowych i instytucji, które działają z seniorami i na rzecz seniorów w rozmaitych dziedzinach, obejrzeć występy zespołów muzycznych i teatralnych, wziąć udział w przygotowanych przez organizatorów konkursach, a także zapoznać się z ofertą produktów i usług skierowanych do osób starszych.

Oczywiście na święcie seniorów nie mogło zabrakną Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie". Na swoim stoisku gościliśmy setki odwiedzających. Promowaliśmy działalność Sieci Informacji Doradztwa i Integracji dla osób poszkodowanych w czasie II wojny światowej i ich rodzin oraz prezentowaliśmy nasze projekty historyczno-edukacyjne, przede wszystkim ogólnopolski program dokumentacyjny "Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką".Focus Festiwal

13 września 2014 r. przedstawiciele fundacji odwiedzili Focus Festival w Görlitz z pakietem edukacyjnym pt. „Pod okupacją niemiecką”. 9 już edycja Fokus Festival odbywała się na terenie starej fabryki Energiefabrik w centrum miasta. Impreza ta to święto polskich i niemieckich artystów. Festiwal przyciąga głównie młodzież i do niej też była skierowana oferta rozrywkowa i edukacyjna. Prezentacja pakietu w tak nietypowej scenerii okazała się dużym sukcesem. Młodzież chętnie podchodziła do naszego stoiska, dyskutowała o wspólnej historii, interesowała się naszą publikacją, która była rozdawana bezpłatnie.

Pakiet edukacyjny „Pod okupacją niemiecką” wydany w j. polskim, niemieckim i angielskim zawiera nie tylko omówienie różnych form represji, jakim podlegali obywatele II Rzeczypospolitej pod okupacją niemiecką, ale przede wszystkim zbiór autentycznych relacji świadków historii - wspomnienia robotników przymusowych, więŸniów obozów koncentracyjnych, gett, obozów karnych, wychowawczych. Publikację uzupełniają ciekawe historyczne zdjęcia i dokumenty.

Publikację mogliśmy przygotować i zaprezentować dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu na realizację zadania Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.Tramwaj Pamięci

Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie” włączyła się w obchody 70 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, organizując wspólnie z Miastem Stołecznym Warszawa prezentację wystawy "Nazajutrz. Losy mieszkańców Warszawy po 1 sierpnia 1944". Ekspozycja miała charakter plenerowy i można ją było oglądać na Placu Bankowym w Warszawie od 1 do 18 września.

Wystawie towarzyszył cykl edukacyjny „Tramwaj Pamięci”, którego uczestnikami byli uczniowie warszawskich gimnazjów i liceów.

Przejazd zabytkowym wagonem trasą powstańczą poprzedzały spotkania ze świadkami historii, którzy brali udział w walkach, a następnie doświadczyli wypędzenia i deportacji do obozów koncentracyjnych lub jenieckich. O powstańczej Warszawie i o swoich losach opowiadali Edmund Baranowski, Bogdan Bartnikowski i prof. Witold Gutkowski. Młodzież mogła też osobiście zapoznać się z archiwalnymi dokumentami z czasów okupacji. Podczas przejażdżki zabytkowym tramwajem, uczniowie poznawali miejsca, które były widownią powstańczego dramatu (Pałac Michlera, hale Mirowskie, klasztor Jezuitów na Mokotowie). Te niezwykłe lekcje historii kończyły się wspólnym spacerem po Cmentarzu Powstańców Warszawy i zapaleniem zniczy przy pomniku Polegli Niepokonani.

W cyklu edukacyjnym Tramwaj Pamięci wzięło udział ok. 180 uczniów m.in. z 44 Gimnazjum im. gen. Chrzanowskiego, XVII L.O. im. Frycza-Modrzewskiego oraz LXXV Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego.Wystawa w Norymberdze

W dniu 03.07.2014 roku w Dürer-Gymnasium w Norymberdze miała miejsce uroczystość otwarcia wystawy "Zachować Pamięć. Praca przymusowa i niewolnicza obywateli polskich na rzecz III Rzeszy w latach 1939 – 1945". Podczas spotkania uczniowie szkoły, środowisko Polonii oraz inni obecni mieli możliwość zapoznania się z materiałami edukacyjnymi przygotowanymi przez FPNP. Pakiet edukacyjny „Pod okupacją niemiecką”, wydany w j. polskim, niemieckim i angielskim, został przygotowany przede wszystkim z myślą o młodych odbiorcach. Zawiera on omówienie różnych form represji, jakim podlegali obywatele II Rzeczypospolitej pod okupacją niemiecką, relacje świadków historii - wspomnienia robotników przymusowych, więŸniów obozów koncentracyjnych, gett, obozów karnych, wychowawczych. Publikację uzupełniają ciekawe historyczne zdjęcia i dokumenty.

Prezentacja wystawy oraz pakietu edukacyjnego w Norymberdze była możliwa, dzięki współpracy z Konsulatem RP w Monachium i Memorium Nürnberger Prozesse w Norymberdze. Projekt ten był współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r."25 lat polsko-niemieckiego pojednania

W tym roku mija ćwierć wieku od pamiętnego wydarzenia – gestu pojednania między Polską i Niemcami, który miał miejsce podczas spotkania premiera Polski Tadeusza Mazowieckiego i kanclerza RFN Helmuta Kohla 12 listopada 1989 roku w Krzyżowej, gdzie odbyła się Msza Pojednania. Moment, kiedy w trakcie nabożeństwa szefowie obu rządów objęli się, przekazując sobie znak pokoju, uznawany jest za symboliczny początek nowego etapu we wzajemnych relacjach obu krajów.

Z okazji rocznicy tego wydarzenia Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie” i Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego organizują międzynarodową konferencję pt. „25 lat polsko-niemieckiego pojednania – znaczenie dla Europy i przykład dla świata”, która odbędzie się w Krzyżowej w dniach 12-13 listopada.

Uroczystości 12 listopada rozpoczną się od nabożeństwa ekumenicznego, któremu przewodniczyć będzie Arcybiskup Alfons Nossol, który przed 25 laty celebrował Mszę Pojednania. W tym samym dniu w Krzyżowej zostanie otwarta wystawa „Odwaga i Pojednanie” poświęconą niełatwej drodze Polaków i Niemców do pojednania i partnerstwa w Europie.


Historyczne odkrycie w Sobiborze

Podczas prac wykopaliskowych na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze koło Włodawy międzynarodowy zespół archeologów (Wojciech Mazurek, dr Anna Zalewska, Yoram Haimi z Izraela, dr Ivar Schute z Holandii) odkrył pozostałości komór gazowych.

Jest to przełomowe odkrycie, gdyż do tej pory w żadnym z byłych obozów zagłady na terenie Generalnego Gubernatorstwa nie ujawniono pozostałości komór gazowych. Budynek komór gazowych w Sobiborze został wysadzony w powietrze przez Niemców przy likwidacji obozu w pazdzierniku 1943 r., brakowało poobozowej dokumentacji a także świadków - nie przeżył żaden z więzniów zmuszanych do obsługi komór gazowych i spalania ciał zamordowanych. Podczas przeprowadzonych w sierpniu badań odsłonięto liczne fragmenty fundamentów murowanego budynku, w którym znajdowały się komory gazowe. Zainstalowano w nim system rur połączonych z silnikiem czołgu, wytwarzającym gazy spalinowe, którymi mordowano Żydów przywożonych do Sobiboru z całej Europy. W ciągu 20-30 minut w komorach mordowano jednorazowo ok. 500 osób.

Badania archeologiczne, prowadzone w Sobiborze na zlecenie Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie” we współpracy z Państwowym Muzeum na Majdanku, mają charakter przedinwestycyjny. Poprzedzają realizację nowej koncepcji architektoniczno-krajobrazowej, której celem jest godne upamiętnienie ofiar obozu w Sobiborze oraz utworzenie muzeum służącego przekazywaniu historii masowej zagłady obecnym i przyszłym pokoleniom. Wyniki badań archeologicznych i dokonane odkrycia będą miały wpływ na ostateczny kształt projektu nowego zagospodarowania terenu. Wykopaliska zaplanowano w rejonie odkrytych wcześniej grobów masowych, prawdopodobnej lokalizacji komór gazowych, w miejscu przebiegu Himmelfahrtstraße, prawdopodobnego miejsca wybuchu powstania więzniów dnia 14 pazdziernika 1943 roku. Badany jest także teren, na którym powstanie nowe muzeum oraz parking.

Sobiborski projekt, to efekt międzynarodowej inicjatywy, podjętej przez Polskę, Holandię, Izrael i Słowację. Zakłada on utworzenie państwowego muzeum-miejsca pamięci przy udziale finansowym i merytorycznym wszystkich uczestniczących w nim krajów. Jego celem jest upamiętnienie ofiar obozu, utworzonego w 1942 r. w ramach "Akcji Reinhardt", której celem była zagłada ludności żydowskiej. Szacuje się, że od marca 1942 r. do pazdziernika 1943 r. Niemcy wymordowali tutaj co najmniej 171 tys. Żydów pochodzących głównie z Polski, ale również z Holandii, Czech, Słowacji, okupowanych terenów Związku Sowieckiego, Niemiec i Francji. 14 pazdziernika 1943 r. w obozie wybuchł zbrojny bunt. Ponad 360 więzniów podjęło próbę ucieczki, ale tylko 42 uciekinierom udało się dożyć do końca wojny.

Ponieważ już w 1943 r., po ucieczce więzniów, Niemcy postarali się zatrzeć wszelkie ślady po dokonanej tu masowej zbrodni – budynki rozebrano, teren uprzątnięto, zaorano i posadzono las – należało zacząć prace od badań archeologicznych. Wykopaliska prowadzone od 2011 r. pozwoliły m.in. określić, gdzie zakopano prochy pomordowanych, ustalić przebieg „Himmelfahrtstraße”, która prowadziła do obozu III – miejsca bezpośredniej zagłady, oraz odnalezć wiele artefaktów, m.in. przedmiotów osobistych należących do ofiar.

Koncepcję architektoniczno-krajobrazową nowego miejsca pamięci w Sobiborze postanowiono wyłonić na drodze międzynarodowego konkursu. W pazdzierniku 2013 r. Państwowe Muzeum na Majdanku (obecny gospodarz Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze) dokonało wyboru spośród trzech laureatów konkursu tego, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę realizacji swojej koncepcji. Ostatecznie realizowana będzie koncepcja, która zdobyła pierwsze miejsce w konkursie – projekt Marcin Urbanek, Piotr Michalewicz (Biuro Architektoniczne RE: Michalewicz&Tański), Łukasz Mieszkowski. Inwestycję prowadzi Państwowe Muzeum na Majdanku przy współpracy z Fundacją „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, która jest koordynatorem tego międzynarodowego projektu z ramienia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Uczcili 70 rocznicę Powstania Warszawskiego wyjazdem do... Berlina!

W dniach 26-30 lipca 2014 r. grupa kombatantów - uczestników Powstania Warszawskiego odwiedziła stolicę Niemiec, aby wziąć udział w uroczystym otwarciu wystawy poświęconej Powstaniu. Ekspozycję "Powstanie Warszawskie 1944" przygotowano w centrum Berlina, w miejscu, gdzie w czasie II wojny światowej mieściła się m.in. główna siedziba dowództwa SS oraz centrala Gestapo, a dziś znajduje się Centrum Dokumentacyjne Topografia Terroru. Otwarcia wystawy dokonali wspólnie prezydenci Polski i Niemiec Bronisław Komorowski i Joachim Gauck.

Wizyta naszej grupy w Berlinie okazała się bardzo owocna. Byli powstańcy udzielili wielu wywiadów niemieckim i polskim mediom oraz wzięli udział w spotkaniach z młodzieżą i mieszkańcami Berlina. Jedno z największych spotkań zorganizowała w swojej siedzibie niemiecka Fundacja „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” (EVZ).

Zrealizowaliśmy także drugą część projektu, która polegała na przetłumaczeniu na język niemiecki i wydaniu wspólnie z Urzędem m.st. Warszawy okolicznościowego numeru kwartalnika „LiteRacje”. Dzięki tej publikacji niemiecki odbiorca będzie mógł poznać historię Powstania z perspektywy jego bezpośrednich uczestników. Publikację otrzymali goście obecni na otwarciu wystawy w Berlinie.

Projekt zrealizowaliśmy przy wsparciu finansowym Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.
www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta/wystapienia/art,202,wystapienie-w-berlinie-z-okazji-rocznicy-powstania-warszawskiego

www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Joachim-Gauck/Reden/2014/07/140729-Ausstellung-Warschauer-Aufstand

70 rocznica Powstania Warszawskiego

Filmoteka Narodowa przygotowała cykl wydarzeń pod hasłem Artyści filmowi na barykadach (informacja prasowa pdf)
Niesiemy pamięć o Powstaniu Warszawskim

Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie” organizuje wyjazd grupy kombatantów - uczestników Powstania Warszawskiego do Berlina na uroczyste otwarcie wystawy poświęconej Powstaniu, którego dokonają wspólnie prezydenci Polski i Niemiec. Warszawscy powstańcy wezmą udział w spotkaniach z mieszkańcami Berlina i będą dzielić się z nimi swoimi wspomnieniami. Jedno ze spotkań odbędzie się 28 lipca o godz. 15.00 w siedzibie niemieckiej Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” (EVZ) przy Lindenstrasse 20-25.
Specjalnie z tej okazji została też przygotowana niemieckojęzyczna wersja okolicznościowego wydania czasopisma LiteRacje. W 70. rocznicę Powstania redakcja oddała swoje łamy powstańcom, którzy przedstawiają najważniejsze fakty dotyczące niepodległościowego zrywu Warszawy 1944 r. i własne wspomnienia. Dzięki tej publikacji niemiecki odbiorca będzie mógł poznać historią Powstania z perspektywy jego bezpośrednich uczestników.

Projekt ten realizujemy we współpracy z czasopismem LiteRacje www.literacje.pl oraz Urzędem m.st. Warszawy przy wsparciu finansowym Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej www.fwpn.org.pl.
Wiceminister Piotr Żuchowski zaprezentował holenderskiej parze królewskiej projekt upamiętnienia ofiar obozu śmierci w Sobiborze

Holenderska para królewska król Wilhelm Aleksander i królowa Maxima, przebywający z oficjalną wizytą w Polsce w dniach 24-25 czerwca 2014 roku, zapoznali się z międzynarodowym Projektem utworzenia Muzeum – Miejsca Pamięci na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze.

W obozie śmierci w Sobiborze Niemcy zamordowali ponad 170 tys. Żydów z Polski i całej Europy, w tym ponad 34 tys. z samej Holandii. Celem międzynarodowej inicjatywy, podjętej przez Polskę, Holandię, Izrael i Słowację, jest godne upamiętnienie ofiar obozu w Sobiborze oraz utworzenie muzeum służącego przekazywaniu historii masowej zagłady obecnym i przyszłym pokoleniom. Swój udział w tym projekcie ma Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, której Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego powierzyło koordynację prac związanych z jego realizacją.

Sekretarz Stanu w MKiDN Piotr Żuchowski, który kieruje projektem w imieniu polskiego rządu, zapoznał parę królewską z historią obozu i koncepcją upamiętnienia jego ofiar w oparciu o mini-ekspozycję zaaranżowaną w bibliotece Muzeum Powstania Warszawskiego. Był to jeden z pierwszych punktów programu pobytu holenderskiego króla w Polsce.Społeczeństwo potrzebuje seniorów

"Społeczeństwo potrzebuje seniorów. Nowa aktywność społeczna osób starszych.", to tytuł i jednocześnie motto konferencji zorganizowanej przez Komisję Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP we współpracy z Fundacją Polsko-Niemieckie Pojednanie oraz Fundacją Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość, która odbyła się 10 czerwca 2014 r. w Senacie. Do tego motta nawiązał, otwierając konferencję, przewodniczący komisji rodziny senator Mieczysław Augustyn, który apelował by na zachodzące obecnie zmiany demograficzne, związane ze starzeniem się społeczeństwa, nie patrzeć wyłącznie jako na obciążenie, ale spróbować potraktować je jako szansę na twórcze spożytkowanie ogromnego potencjału seniorów. Spotkanie otworzyli także Dariusz Pawłoś, przewodniczący zarządu Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie” oraz dr Martin Salm, przewodniczący niemieckiej fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość”.


więcej...

Konferencja "Społeczeństwo potrzebuje seniorów. Nowa aktywność społeczna osób starszych."

W dniu 10 czerwca 2014 roku z inicjatywy senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie i Fundacji Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość w Senacie w sali 217 odbędzie się konferencja "Społeczeństwo potrzebuje seniorów. Nowa aktywność społeczna osób starszych".


Program konferencji (pdf)


Zapraszamy do odwiedzenia wystawy „Zachować Pamięć”

Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie” i Archiwum Państwowe w Warszawie zapraszają do odwiedzenia wystawy dokumentującej pracę niewolniczą i przymusową obywateli polskich na rzecz III Rzeszy.
Wystawę w siedzibie Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, przy ul Okrzei 1 można zwiedzać w dni robocze w godz. 9-15, w dniach 14-15 czerwca w godz. 9-18.
Wystawa będzie prezentowana do 4 lipca 2014 r.


Ceremonia odznaczenia Aleksandra Peczerskiego

W dniu 30.05.2014 r. w Rostowie nad Donem odbyła się uroczystość przekazania Krzyża Kawalerskiego Orderu Zasługi RP przyznanego pośmiertnie Aleksandrowi Peczerskiemu – organizatorowi powstania w byłym niemieckim, nazistowskim obozie koncentracyjnym w Sobiborze. Order otrzymała córka Aleksandra Peczerskiego Eleonora Griniewicz, wręczał zaś Ambasador RP w FR Wojciech Zajączkowski.

Na uroczystość przybyła rodzina A. Peczerskiego – córka, wnuczka z mężem, a także przedstawiciele władz miasta i obwodu, polonii, organizacji żydowskiej oraz dziennikarze.

Po uroczystości Ambasador złożył kwiaty na grobie A. Peczerskiego na cmentarzu północnym w Rostowie nad Donem.

Rodzina A. Peczerskiego została poinformowana o realizowanym obecnie międzynarodowym projekcie utworzenia nowego Muzeum – Miejsca Pamięci na terenie po byłym niemieckim obozie zagłady w Sobiborze.„Ocalone z transportów Dzieci Zamojszczyzny”

8 kwietnia 2014 roku w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Ocalone z transportów Dzieci Zamojszczyzny” autorstwa dr Beaty Kozaczyńskiej z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, zorganizowanej przez stowarzyszenie tutajteraz z Siedlec, przy współpracy Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”.

Wystawa dokumentuje wojenne losy i tułaczkę dzieci wysiedlonych z Zamojszczyzny, ocalonych z transportów skierowanych zimą 1942/1943 r. do dystryktu warszawskiego. Ukazuje wszystkie etapy ich gehenny: wysiedlenie z rodzinnego domu, pobyt w obozie przejściowym w Zamościu, transporty do dystryktu warszawskiego, akcja ratowania dzieci i opieka miejscowej społeczności. Wystawa ujmuje temat pomocy, jakiej udzielało wysiedlonym społeczeństwo Warszawy: ratowanie dzieci z Zamojszczyzny na Dworcu Wschodnim w styczniu 1943 roku, umieszczanie dzieci w warszawskich szpitalach oraz działalność stołecznych „Kół Opiekuńczych”.

Wystawa została sfinansowana ze środków: Ministerstwa Obrony Narodowej, Samorządu Miasta Siedlce, Starostwa Powiatowego w Zamościu, Wójta Gminy Zamość. Patronat honorowy wystawy: Czesław Mroczek (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Poseł na Sejm RP) oraz prof. dr hab. Tamara Zacharuk (Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach).

W otwarciu wzięli udział przedstawiciele środowiska poszkodowanych „Dzieci Zamojszczyzny”. Wystawa będzie prezentowana w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie od 9 kwietnia do 20 maja 2014 roku.BEZPŁATNE PORADY SPECJALISTÓW

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych porad/konsultacji dla osób represjonowanych w czasie II wojny światowej i ich rodzin!

Porady udzielane są w Warszawie, w siedzibie Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie przy ulicy Kruczej 36 (w budynku Ministerstwa Skarbu Państwa),
- PORADY PRAWNE: w każdą środę w godz.10.00-13.00
- PORADY MEDYCZNE: w każdy czwartek w godz.11.00-14.00

Zapisy prowadzone są telefonicznie pod nr tel. (22) 695-99-61 lub (22) 626-92-34 oraz bezpośrednio w siedzibie FPNP.


Z pomocy i bezpłatnych porad można skorzystać także w punktach konsultacyjnych w Gdańsku, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie, Szczecinie, Zamościu, Lublinie i Poznaniu.

Zobacz adresy punktów konsultacyjnych w innych miastach


Nazajutrz. Powstańcy warszawscy w obozach jenieckich. Wybór relacji i wspomnień

18 listopada w Austriackim Forum Kultury przy ul. Próżnej 7/9 w Warszawie odbyło się spotkanie z autorami i bohaterami książki "Nazajutrz. Powstańcy warszawscy w obozach jenieckich. Wybór relacji i wspomnień."

Publikację tę wydały wspólnie Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie” i Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu.

W spotkaniu wzięli udział m.in. autorzy wspomnień – Aleksandra Sękowska, Witold Konecki i Jan Łompierz, współautorzy publikacji – Agnieszka Dzierżanowska z Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie” i Piotr Stanek z Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. O działalności Centralnego Muzeum opowiadała Violetta Rezler-Wasielewska – dyrektor opolskiej placówki. Rozmowę z Edmundem Baranowskim – powstańcem i jeńcem stalagów, Wiceprezesem Związku Powstańców Warszawskich poprowadził Dariusz Pawłoś, przewodniczący zarządu Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”. Gospodarzem spotkania był Martin Meisel, dyrektor Austriackiego Forum Kultury w Warszawie.

Projekt wydawniczy został dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra.Uczciliśmy pamięć ofiar obozu zagłady w Sobiborze

14 października br., w 70. rocznicę buntu i masowej ucieczki więźniów niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze odbyły się oficjalne uroczystości zorganizowane przez polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wzięli w nich udział byli więźniowie obozu: Filip Białowicz, Tomasz Blatt i Jules Schelvis.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego za męstwo i bohaterską postawę wykazane w czasie powstania oraz za wybitne zasługi w działalności na rzecz zachowania pamięci i popularyzowanie wiedzy o Holocauście odznaczeni zostali
Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej
obywatel Królestwa Niderlandów Jules SCHELVIS,
obywatele Stanów Zjednoczonych Ameryki - Filip BIALOWITZ, Thomas BLATT, Estera RAAB,
obywatel Ukrainy - Arkadii WEISSPAPIER
Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej
obywatele Państwa Izrael - Simcha BILOWIC, Semion ROZENFELD
obywatel Stanów Zjednoczonych Ameryki - Samuel LERER
obywatelka Związku Australijskiego - Pani Regina ZIELINSKI

Za męstwo i bohaterską postawę wykazane w czasie Powstania w niemieckim, nazistowskim obozie zagłady w Sobiborze Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej został odznaczony pośmiertnie przywódca powstania więźniów – Aleksander PECZERSKI

Obok wysokich oficjalnych przedstawicieli państw, których obywatele zostali zgładzeni w obozie sobiborskim, na obchody rocznicowe przybyło około pół tysiąca dzieci i młodzieży z Izraela i z Polski. W uroczystości wzięli udział także uczestnicy warsztatów edukacyjnych prowadzonych w tych dniach w Sobiborze przez Fundację „Polsko-Niemieckie Pojednanie” – młodzież z Polski, Izraela, Niemiec, Austrii, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Holandii, Serbii i Armenii.

70. rocznica powstania więźniów w Sobiborze

14 października 2013 roku zapraszamy do Sobiboru na uroczystość upamiętniającą 70. rocznicę powstania więźniów niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady.

Dzisiaj na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze z inicjatywy Polski, Holandii, Izraela i Słowacji realizowany jest międzynarodowy projekt utworzenia nowego Muzeum – Miejsca Pamięci. Po raz pierwszy w historii całościowy projekt powstania i działania Muzeum - Miejsca Pamięci Sobibór powierzono międzynarodowemu komitetowi, w którym Polska jest liderem, ale wszelkie sprawy programowe, archeologiczne i inwestycyjne podejmowane są w ramach kolektywnego porozumienia. Projekt zakłada udział finansowy wszystkich uczestniczących w nim krajów. Warunki współpracy zostały określone w podpisanym 22 września 2008 roku „Memorandum of Understanding”.

Podstawowe cele projektu są realizowane poprzez:

  • ochronę i właściwe zabezpieczenie masowych grobów oraz prochów osób zamordowanych - o ile to możliwe - zgodnie z odpowiednim obrządkiem religijnym;
  • utworzenie godnego miejsca pamięci, w którym w szczególności rodziny ofiar będą mogły oddać cześć zmarłym;
  • utworzenie muzeum w celu przekazania historii masowej zagłady obecnym i przyszłym pokoleniom;
  • utrzymanie i ochronę zachowanej historycznej substancji i terenu byłego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze.

Grupie Sterującej przewodniczy Piotr Żuchowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków. Stałymi przedstawicielami w komitecie są: Marcel Floor – Dyrektor Wydziału ds. Ofiar Wojen i Upamiętnienia II Wojny światowej Ministerstwo Zdrowia, Dobrobytu i Sportu Królestwa Niderlandów, przedstawiciel Izraela Avner Shalev – Dyrektor Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie oraz przedstawiciel Republiki Słowackiej Marek Lisansky – Konsul Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie.

Grupa sterująca wytycza kierunki oraz zadania dla poszczególnych etapów projektu i zatwierdza wszelkie wydatki, jakie są ponoszone ze wspólnego budżetu. Decyzje podejmowane są na zasadzie konsensusu.

W lutym 2011 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego powierzyło rolę operatora projektu Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, która od tego czasu pełni obowiązki koordynatora przedsięwzięcia. Fundacja PNP realizuje projekt w ścisłej współpracy z Państwowym Muzeum na Majdanku – nowym gospodarzem tego terenu. Komitet Sterujący po długich debatach, krok po kroku realizował kolejne etapy projektu. Okazało się, że każde z państw ma własną politykę pamięci. To była obiektywna trudność, którą udało się przełamać i wypracować w zasadniczych sprawach wspólne stanowisko. Minister Żuchowski od momentu, gdy przejął prowadzenie projektu w kwietniu 2010 roku stał na stanowisku, że pomimo trudności, jego skuteczna realizacja może wnieść całkowicie nową jakość w politykę pamięci Holokaustu w Polsce i świecie. To przecież władze hitlerowskich Niemiec zadecydowały, że obozy zagłady zlokalizowano na terytorium obecnej Rzeczypospolitej. Zwożono do nich obywateli narodowości żydowskiej z wielu państw europejskich i wszystkie te państwa winny poczuwać się do obowiązku materialnego i mentalnego pielęgnowania tych miejsc. Sukces projektu sobiborskiego wskazuje drogę, by o holokauście nie tylko mówić w gronie międzynarodowym, ale wypracowywać kolejne projekty, tworzyć je i finansować w gronie międzynarodowym.

W poniedziałek 14 października br. odbędą się oficjalne uroczystości 70. rocznicy wybuchu powstania więźniów obozu Sobibór. Obok wysokich oficjalnych przedstawicieli państw, których obywatele zostali zgładzeni w obozie sobiborskim, wezmie w nich udział około pół tysiąca dzieci z Izraela i tyle samo dzieci polskich. Na uroczystości przybędą także uczestnicy warsztatów edukacyjnych prowadzonych w tych dniach w Sobiborze przez Fundację „Polsko-Niemieckie Pojednanie” – młodzież z Polski, Izraela, Niemiec, Austrii, Rosji, Ukrainy, Białorusi i Holandii. W ten szczególny dzień, w Sobiborze zostanie zaprezentowany nowy architektoniczno-artystyczny projekt upamiętnienia, który został wybrany w międzynarodowym konkursie. Projekt jest w każdym aspekcie czymś absolutnie nowym. Jego prezentacja będzie jednocześnie zaproszeniem dla innych państw, ich organów rządowych i pozarządowych do współfinansowania i merytorycznej współpracy.

W czasie oficjalnych uroczystości zostaną odznaczeni przez Prezydenta RP byli więźniowie Sobiboru, w tym uczestnicy powstania: Filip Białowicz, Tomasz Blatt i Jules Schelvis. Wszyscy oni poświęcili swoje całe powojenne życie, aby przekazywać prawdę o najstraszniejszym miejscu na Ziemi, jakim był niemiecki nazistowski obóz zagłady w Sobiborze. Prezydent RP pośmiertnie odznaczył Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej przywódcę powstania w Sobiborze Aleksandra Peczerskiego, byłego żołnierza Armii Czerwonej. Ofiarami tego obozu byli nie tylko dorośli, ginęły tam również małe bezbronne dzieci. Badania archeologiczne odsłaniają ślady tych zbrodni. W czasie najnowszych badań archeolodzy odkryli w miejscu palenia zwłok metalową plakietkę identyfikacyjną Deddie (Davida) Zaka, 7-letniego chłopca z Holandii. W czasie uroczystości kopię tej plakietki Minister Żuchowski przekaże pani Lies Caransa (siostrze Davida Zaka).Zaproszenie na uroczystości związane z 70. rocznicą wybuchu powstania w Sobiborze (pdf)7 października 2013 r. w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu odbyły się uroczystości poświęcone 69. rocznicy przybycia I transportu Powstańców Warszawskich do Stalagu 344 Lamsdorf. Jednym z punktów programu uroczystości było otwarcie wystawy Nazajutrz. Losy mieszkańców Warszawy po 1 sierpnia 1944, przygotowanej przez Fundację Polsko-Niemieckie Pojednanie. Mieliśmy też okazję zaprezentować po raz pierwszy książkę Nazajutrz. Powstańcy warszawscy w obozach jenieckich. Wybór relacji i wspomnień, wydaną wspólnie przez Fundację Polsko-Niemieckie Pojednanie oraz Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. Publikację przedstawili współredaktorzy: Agnieszka Dzierżanowska, kierująca Działem Edukacyjnym Fundacji oraz Piotr Stanek, kierownik Działu Naukowo-Badawczego Muzeum. Projekt wydawniczy został dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra.
Niemiecki nazistowski obóz zagłady w Sobiborze. Co wiemy? Jak pamiętamy?
Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Przez dwa dni, 1 i 2 pazdziernika br. w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie o "Akcji Reinhardt", eksterminacji Żydów z Polski i całej Europy, o zbrodniach dokonanych w niemieckim nazistowskim obozie zagłady w Sobiborze, o bezprecedensowym buncie i ucieczce więzniów mówić będą prelegenci z Polski, Niemiec, Rosji, Holandii i Ukrainy. Gościem konferencji będzie też jeden z ostatnich żyjących więzniów Sobiboru - Philip Bialowitz.

Uczestnicy konferencji zapoznają się także z wynikami najnowszych badań archeologicznych, prowadzonych w 2013 roku na terenie byłego obozu zagłady i z międzynarodowym projektem utworzenia nowego muzeum-miejsca pamięci w Sobiborze.

Konferencja organizowana pod honorowym patronatem Bogdana Zdrojewskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Władysława Bartoszewskiego, Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do Spraw Dialogu Międzynarodowego, jest jednym z wydarzeń upamiętniających przypadającą w tym roku 70. rocznicę powstania w Sobiborze.

Konferencję zorganizowała Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie" przy współpracy z: Państwowym Muzeum na Majdanku, Muzeum Historii Żydów Polskich oraz Stowarzyszeniem Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Swiatowej, dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, niemieckiej Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” oraz Austriackiego Funduszu Przyszłości.


Program Konferencji


Projekt w Sobiborze – konkurs rozstrzygnięty

Dzisiaj w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie odbyło się ogłoszenie wyników międzynarodowego konkursu na opracowanie nowej ideowo–artystycznej koncepcji architektoniczno–krajobrazowej miejsca pamięci na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze.

Organizatorem konkursu ogłoszonego 18 stycznia 2013 r. jest Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie. Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu organizator powierzył Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”.

Sąd konkursowy przyznał trzy nagrody oraz jedno wyróżnienie honorowe.

Nagrody otrzymali:

I nagrodę
uczestnik nr 171717 – Marcin Urbanek, Piotr Michalewicz, Łukasz Mieszkowski
II nagrodę
uczestnik nr 000029 – Stelmach i Partnerzy Biuro Architektoniczne Sp.z o.o.
III nagrodę
uczestnik nr 976737 – Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego „Budopol” S.A.
Wyróżnienie honorowe
przyznano uczestnikowi nr 177771 – Pracowni Architektonicznej 1997 Sp. z o. o.

Konkurs jest kolejnym etapem realizacji międzynarodowego projektu utworzenia Muzeum-Miejsca Pamięci na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze, inicjatywy podjętej przez Polskę, Holandię, Izrael i Słowację we wrześniu 2008 roku. W lutym 2011 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego powierzyło rolę operatora projektu Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, która od tego czasu pełni obowiązki koordynatora przedsięwzięcia. Kierunki oraz zadania dla poszczególnych etapów projektu wytycza Grupa Sterująca złożona z przedstawicieli państw-uczestników projektu, której przewodniczy Piotr Żuchowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Najważniejszym celem projektu jest godne upamiętnienie ofiar obozu w Sobiborze oraz utworzenie muzeum służącego przekazywaniu historii masowej zagłady obecnym i przyszłym pokoleniom. Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie” realizuje projekt w ścisłej współpracy z Dyrekcją Państwowego Muzeum na Majdanku, którego oddziałem jest Miejsce Pamięci w Sobiborze.

Każda trzech nagrodzonych koncepcji ma szansę realizacji, ponieważ ich autorzy zostaną zaproszeni do negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych

14 czerwca, w rocznicę przybycia pierwszego transportu więzniów do KL Auschwitz, obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych. 14 czerwca 1940 r. do nowo utworzonego obozu trafiło 728 Polaków. Byli wśród nich harcerze, studenci, członkowie podziemnych organizacji niepodległościowych, żołnierze kampanii wrześniowej 1939 roku, którzy próbowali się przedrzeć na Węgry. Do końca 1940 roku do obozów koncentracyjnych skierowano kilkadziesiąt tysięcy Polaków, a w połowie 1944 roku w obozach koncentracyjnych w Niemczech i Austrii przebywało 200-300 tysięcy Polaków. Szacuje się, że władze III Rzeszy wywiozły do Niemiec i krajów przez nią okupowanych około 3-3,5 miliona obywateli polskich, z czego setki tysięcy trafiało do niemieckich obozów koncentracyjnych. W obozach koncentracyjnych i zagłady wymordowano prawie 3 miliony polskich Żydów. Symbolami niespotykanego barbarzyństwa stały się nazwy: Auschwitz-Birkenau, Bergen-Belsen, Buchenwald, Dachau, Flossenbürg, Gross-Rosen, Majdanek, Mauthausen-Gusen, Ravensbrück, Sachsenhausen, Stutthof i wiele innych.

Dzisiaj składamy hołd wszystkim ofiarom zbrodni niemieckiego nazizmu. Czcimy pamięć zgładzonych, ale winniśmy ją także tym, którzy przeżyli obozowe piekło i dzisiaj są jeszcze wśród nas. Byli więzniowie obozów koncentracyjnych uczestniczą w uroczystościach odbywających się w różnych miejscach pamięci – w Auschwitz i na warszawskim Pawiaku. Uczestniczą Ci, którym jeszcze stan zdrowia na to pozwala. Ale o nich wszystkich powinniśmy pamiętać i otaczać szczególną troską.

Po wojnie Republika Federalna Niemiec rozliczała się z nazistowskiej przeszłości i popełnionych zbrodni wojennych, między innymi wypłacając odszkodowania dla ofiar nazizmu. Niestety wypłaty te nie dotyczyły ofiar żyjących w Europie Srodkowej i Wschodniej. Byli więzniowie obozów koncentracyjnych w Polsce dopiero po przemianach politycznych w Europie i zjednoczeniu Niemiec, doczekali się wypłat niemieckich świadczeń. Było to zadośćuczynienie symboliczne, zupełnie nieporównywalne z odszkodowaniami wypłaconymi po wojnie i płaconymi po dziś dzień ofiarom obozów koncentracyjnych w Niemczech, innych krajach Europy Zachodniej, Izraelu i Stanach Zjednoczonych.

Byli więzniowie obozów koncentracyjnych w Polsce czytają doniesienia prasowe o tym, że Republika Federalna Niemiec wciąż wypłaca nowe świadczenia w postaci dodatków do emerytur lub pomocy humanitarnej, niestety po raz kolejny nie dla ofiar III Rzeszy w Polsce.

Polscy więzniowie niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych po raz kolejny czują się pominięci i traktowani gorzej, niż ich byli towarzysze niedoli z innych krajów, z którymi przecież mają okazję spotykać się na zjazdach i rocznicowych uroczystościach.

W ostatnim czasie w Niemczech trwają dyskusje na temat dalszego wspierania ofiar nazizmu i przeznaczenia dodatkowych środków na programy pomocy humanitarnej. Mamy nadzieję, że także ofiary zbrodniczej polityki niemieckich władz okupacyjnych w Polsce, wśród nich najciężej poszkodowani – więzniowie polityczni więzień i obozów koncentracyjnych – zostaną otoczone podobną pomocą, jak osoby poszkodowane w innych krajach.

Byli więzniowie obozów koncentracyjnych potrzebują dzisiaj szczególnej opieki. Oprócz typowych dla wieku starszego problemów zdrowotnych cierpią oni na przewlekłe schorzenia związane z przeżyciami wojennymi, pobytem w obozach koncentracyjnych, więzieniach, gettach. Są to zarówno schorzenia somatyczne – pulmonologiczne, układu kostno-stawowego, których skutkiem jest brak samodzielności, jak i psychiczne – depresja zespół psychoorganiczny, astenia poobozowa, zespół stresu pourazowego. Wielu z nich, to osoby samotne.

W Narodowym Dniu Pamięci Ofiar Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych apelujemy nie tylko o pamięć o tych, którzy odeszli, ale też o solidarność z żyjącymi jeszcze ofiarami niemieckiego nazizmu.Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie laureatem Nagrody Polsko-Niemieckiej

10 maja 2013 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się uroczyste wręczenia Nagrody Polsko-Niemieckiej za 2012 rok.

Laureatami Nagrody zostali: Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie" oraz pośmiertnie Albrecht Lempp. Albrecht Lempp był tłumaczem i popularyzatorem literatury polskiej w Niemczech. Przez wiele lat pełnił funkcję dyrektora Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Był też naszym przyjacielem i przez wiele lat wspierał działalność Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie.

Nagrodę wręczali ministrowie spraw zagranicznych Niemiec i Polski - Guido Westerwelle i Radosław Sikorski. Ministrowie wygłosili też laudacje na cześć laureatów. W uroczystej gali w Kancelarii Premiera uczestniczyli m.in. Władysław Bartoszewski - pełnomocnik premiera ds. dialogu międzynarodowego, Tadeusz Mazowiecki – pierwszy premier III Rzeczypospolitej, Irena Lipowicz – rzecznik praw obywatelskich, Rüdiger Freiherr von Fritsch - ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie, senatorowie i posłowie.

Nagroda Polsko-Niemiecka została ustanowiona przez rządy Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec na mocy artykułu 35 Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991 roku. Celem Nagrody jest uhonorowanie wybitnych osobistości oraz instytucji szczególnie zasłużonych dla stosunków polsko-niemieckich.

Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie" przy finansowym wsparciu Funacji Współpracy Polsko- Niemieckiej prowadzi prace porządkowe mające na celu zabezpieczenie i opracowanie zespołu archiwalnego FPNP.

Jest to realizacja projektu, który ma za zadanie stworzenia warsztatu naukowo-badawczego i podstawy do prowadzenia badań nad losami ludności polskiej podczas okupacji hitlerowskiej.Projekt ten to szansa na powstanie oprtacowań o charakterze syntetycznym i popularno-naukowym o pracy przymusowej i niewolniczej obywateli polskich na rzecz III Rzeszy.
Serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy „Raj” niemieckiej wspólnoty narodowej, które odbędzie się 24 kwietnia o godz. 17.30 w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie.

Wystawa jest znakomitą okazją do zapoznania się ze współczesną niemiecką narracją na temat doświadczenia nazistowskiego totalitaryzmu. Opowiada o działaniach reżimu zmierzających do pozyskania poparcia niemieckich robotników, poprzez organizację masowego wypoczynku urlopowego. Czuwała nad tym organizacja Kraft durch Freude (KdF, Siła poprzez Radość), której jednym ze sztandarowych przedsięwzięć była budowa imponującego rozmachem, nadmorskiego ośrodka wypoczynkowego Prora na Rugii.

Ten gigantyczny kurort dla niemieckiej „wspólnoty narodowej” miał być przykładem modernizmu III Rzeszy, odzwierciedleniem troski władz o ludzi pracy, którzy dotychczas nie mogli skorzystać z wczasów nad morzem. W ośmiu gigantycznych blokach - każdy o długości pięciu boisk piłkarskich - miało wypoczywać jednocześnie 20 tys. robotników.

Patrząc tylko na zdjęcia tego obiektu można rzeczywiście poczuć i zrozumieć, czym była machina propagandowa Hitlera, która budowała ten „Raj na ziemi” niemieckiemu społeczeństwu.

Wystawa jest trafną polemiką z wykreowanym przez nazistowską propagandę mitem III Rzeszy jako państwa przyjaznego ludziom pracy.

Wystawa została przygotowana przez Dokumentationszentrum Prora e. V. przy wsparciu Unii Europejskiej i Fundacji Hans-Boeckler-Stiftung. Partnerami ze strony polskiej są Instytut Pamięci Narodowej i Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie”.

Polecamy Państwa uwadze tę niezwykłą wystawę. Będzie ona prezentowana w Warszawie w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia”, ul. Marszałkowska 21/25 do 12 maja 2013 r.

ZaproszenieKomunikat

Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie" uprzejmie informuje, że w związku z przejęciem zasobu archiwalnego FPNP przez Archiwum Akt Nowych wszelką korespondencję związaną z udostępnianiem dokumentów składanych do Fundacji w latach 1992-2012 należy kierować na adres: Archiwum Akt Nowych, ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa.


Komunikat o zmianie regulaminu i zmianie ogłoszenia.

W dniu 24 stycznia 2013 r. Dyrektor Państwowego Muzeum na Majdanku dr Tomasz Kranz, na wniosek Sądu Konkursowego podjął decyzję o zmianie regulaminu konkursu NA OPRACOWANIE NOWEJ IDEOWO – ARTYSTYCZNEJ KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO – KRAJOBRAZOWEJ MIEJSCA PAMIĘCI NA TERENIE BYŁEGO NIEMIECKIEGO NAZISTOWSKIEGO OBOZU ZAGŁADY W SOBIBORZE, ogłoszonym w BZP nr ogłoszenia: 27534- 2013; data zamieszczenia: 18 stycznia 2013 r.

Zmiany Regulaminu Konkursu doprowadziły do zmiany treści ogłoszenia o konkursie. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 27534-2013 zostało opublikowane w dniu 24 stycznia 2013 r. pod numerem 13495-2013.

Ogłoszenie o nr 13495-2013 (o zmianie ogłoszenia 27534-2013) wprowadza również inne zmiany niewynikające ze zmian wprowadzonych w regulaminie konkursu.


18 stycznia w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbyło się spotkanie z przedstawicielami państw, których obywatele ginęli w Sobiborze. Na zaproszenie Sekretarza Stanu w MKiDN Piotra Żuchowskiego oraz prof. Władysława Bartoszewskiego, Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego przybyli między innymi: Ambasador Republiki Austrii dr Herbert Krauss, Ambasador Republiki Federalnej Niemiec Rüdiger Freiherr von Frtisch oraz Ambasadora Federacji Rosyjskiej Alexander Aleksiejew. Spotkanie poświęcone było realizacji międzynarodowego projektu utworzenia Muzeum-Miejsca Pamięci na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze, w którym obecnie uczestniczą Polska, Holandia, Izrael oraz Słowacja.

Podczas spotkania, w obecności dr. Tomasza Kranza, dyrektora Państwowego Muzeum na Majdanku, które od 1 maja 2012 r. jest opiekunem byłego miejsca zagłady w Sobiborze oraz Dariusza Pawłosia przewodniczącego zarządu Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, która od 28 lutego 2011 jest współrealizatorem tego międzynarodowego projektu, przedstawiona została informacja dotycząca ogłoszenia konkursu na opracowanie nowej ideowo - artystycznej koncepcji miejsca pamięci na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze.


Ogłoszono konkurs na koncepcję miejsca pamięci w Sobiborze

18 stycznia ruszył międzynarodowy konkurs na opracowanie nowej ideowo - artystycznej koncepcji architektoniczno - krajobrazowej miejsca pamięci na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze. Organizatorem konkursu, jest Państwowe Muzeum na Majdanku, kierowane przez dr. Tomasza Kranza, które od 1 maja 2012 r. jest właścicielem części terenu Pomnika Zagłady w Sobiborze i sprawuje opiekę nad tym miejscem pamięci. Konkurs jest kolejnym etapem realizacji międzynarodowego projektu utworzenia Muzeum-Miejsca Pamięci na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze. Merytoryczny i finansowy udział w projekcie zadeklarowały jak dotąd cztery kraje, będące sygnatariuszami Memorandum of Understanding z 28 lutego 2011 roku: Rzeczpospolita Polska, Królestwo Niderlandów, Państwo Izrael i Republika Słowacka. Powołany został Międzynarodowy Komitet Sterujący. Przewodniczy mu Piotr Żuchowski, Sekretarz Stanu w MKiDN i Generalny Konserwator Zabytków, a w jego skład wchodzą: Marcel Floor, Dyrektor Wydziału ds. Ofiar wojny oraz Uczczenia Pamięci o II Wojnie Swiatowej w Ministerstwie Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Królestwa Niderlandów, Avner Shalev, Dyrektor Instytutu Yad Vashem w Izraelu oraz Marek Lisansky, Konsul Generalny Republiki Słowackiej w Polsce. Z Komitetem Sterującym współpracuje Naczelny Rabin Polski. Za realizację projektu na terenie Rzeczpospolitej odpowiada Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które zgodnie z postanowieniami Grupy Sterującej współpracuje z Fundacją „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, której powierzono sprawy administracyjne oraz obsługę środków przekazywanych przez partnerów zagranicznych.

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej artystycznie, funkcjonalnie i eksploatacyjnie kompleksowej koncepcji Miejsca Pamięci na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady Żydów w Sobiborze, uwzględniającej charakter i rangę miejsca, łączącej funkcje upamiętniającą, muzealną i edukacyjną. Punktem ciężkości nowej koncepcji Miejsca Pamięci ma być upamiętnienie ofiar, poprzez zabezpieczenie grobów masowych oraz ukazanie całego terenu jako szczególnego niemego świadka i materialnego świadectwa masowej zbrodni o niewyobrażalnych rozmiarach. Państwowe Muzeum na Majdanku powierzyło Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie” wykonywanie poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem konkursu.

Warunki udziału w konkursie oraz zasady przygotowania prac konkursowych zawarte są w regulaminie konkursu dostępnym na stronie Państwowego Muzeum na Majdanku www.majdanek.eu oraz Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie” www.fpnp.pl Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie można składać do dnia 18 lutego 2013 r. w siedzibie Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie” w Warszawie, ul. Krucza 36.
Prace będzie można składać do 20 maja 2013 r.Wystawa "Zachować pamięć" w Dillingen

Od 8.11 do końca 2012 roku naszą wystawę „Zachować pamięć. Praca Przymusowa i niewolnicza obywateli polskich na rzecz Trzeciej Rzeszy 1939 – 1945” można było oglądać w Dillingen w Kraju Saary. Miejscem prezentacji była galeria placówki edukacyjnej zajmującej się kształceniem dorosłych – Katholische Erwachsenenbildung (KEB). Ośrodek ten zajmuje się edukacją zawodową, polityczną i historyczną młodzieży i osób dorosłych i jest popularnym miejscem prezentacji kulturalnych oraz spotkań towarzyskich. Dzięki współpracy z lokalnymi szkołami udało nam się dotrzeć z wystawą do niemieckiej młodzieży uczącej się w Dillingen. Współpraca z organizacjami polonijnymi działającymi na terenie Kraju Saary oraz sąsiedniego Luksemburga pozwoliła na przedstawienie historii pracy przymusowej podczas II wojny światowej i losów polskich obywateli deportowanych do Trzeciej Rzeszy również zainteresowanym przedstawicielom Polonii.

Było to już 25 miejsce prezentacji naszej wystawy na terenie Republiki Federalnej. Realizacja tego projektu była możliwa dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą".


Wystawa "Zachować Pamięć" w Lubece

Od 14.10. do 4.11.2012 r. wystawę „Zachować pamięć. Praca Przymusowa i niewolnicza obywateli polskich na rzecz Trzeciej Rzeszy 1939 – 1945” prezentowaliśmy w miejscu pamięci Ahrensböck pod Lubeką. Wystawę przedstawiającą losy więzniów obozów koncentracyjnych i gett, robotników deportowanych do pracy przymusowej, jeńców wojennych, kobiet i dzieci wywiezionych do różnego rodzaju obozów i na roboty przymusowe przygotowaliśmy specjalnie z myślą o niemieckich odbiorcach. Miała ona swój wernisaż w berlińskim ratuszu w 2007 roku i w ciągu ostatnich kilku lat odwiedziła ponad 20 niemieckich miast. Pod Lubeką wystawę prezentowaliśmy w historycznym miejscu – to tutaj w latach 1933-34 znajdował się jeden z pierwszych „dzikich” obozów koncentracyjnych. W czasie wojny w gminie Ahrensböck, składającej się z 19 wsi i zamieszkiwanej przez 5 tys. mieszkańców, pracowało prawie 1300 robotników przymusowych, z których większość pochodziła z Polski. W kwietniu 1945 roku, podczas marszu śmierci, w obozie zatrzymało się ok. 200 więzniów z obozu Wesoła (niem. Fürstengrube, podobózu KL Auschwitz na Œląsku). Większość z nich zginęła na zatopionym w Zatoce Lubeckiej statku Cap Arcona.

W uroczystości otwarcia wystawy, którą uświetnił koncert muzyki klezmerskiej, wzięła udział Karolina Kowalska wicekonsul z Konsulatu Generalnego w Hamburgu. Wystawie towarzyszyły spotkania z przedstawicielami Polonii niemieckiej, wykłady historyków poświęcone pracy przymusowej w północnych Niemczech, prezentacje filmów o polskich robotnikach przymusowych, listów świadków historii. Prezentację wystawy zamykał koncert muzyki harfowej.

W roku 2012 naszą wystawę prezentujemy w Niemczech dzięki wsparciu finansowemu ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”.Jerzy Kranz, Rokowania wielostronne z Niemcami

Jerzy Kranz, Rokowania wielostronne z Niemcami - od końca 1998 r. do 17 lipca 2000 r., (w:) Jerzy Kranz, Bartosz Jałowiecki, Jan Barcz, Między pamięcią a odpowiedzialnością. Rokowania w latach 1998-2000 w sprawie świadczeń za pracę przymusową, Warszawa 2004


*BEZPŁATNE PORADY SPECJALISTÓW W FPNP!!!*
Fundacja zaprasza do korzystania z porad/konsultacji dla osób represjonowanych w czasie II wojny światowej i ich rodzin!
- PRAWO: w każdy poniedziałek i środę w godz. 10.00-12.00
- MEDYCYNA: każdy czwartek w godz. 10.00-14.00
- PSYCHOLOGIA: każdy piątek 10.00 -- 12.00
W celu umówienia się na wybraną poradę/konsultację należy zadzwonić pod numery: 022 695 99 61 lub 626 92 34 lub przyjść do siedziby FPNP przy ulicy Kruczej 36.
Porady są udzielane *NIEODPŁATNIE*!

Sieć Informacji, Doradztwa i Integracji (SIDI) - dla ofiar nazizmu
Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie" wznawia i rozszerza działalność Centrum Informacji i Doradztwa dla ofiar prześladowań nazistowskich w Polsce. Centrum działać będzie w ramach Sieci Informacji, Doradztwa i Integracji (SIDI).*
...więcej

Ustawa sejmu z dnia 25 lutego 2011 o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych przysługujących osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich przyznała prawo do ubiegania się o to świadczenie także osobom wywiezionym do pracy przymusowej w granicach przedwojennego państwa polskiego. Ustawa ta jest realizowana przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, dotyczy świadczeń przyznawanych przez ZUS w formie comiesięcznych dodatków i nie ma związku ze świadczeniami wypłacanymi w ubiegłych latach przez Fundację Polsko-Niemieckie Pojednanie. Pytania w tej sprawie trzeba kierować bezpośrednio do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Adres Urzędu:
ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa
Punkt Informacyjny: pokój N041, wejście od Żurawiej
poniedziałek 8.15-13.00, 13.30-18.00
wtorek - piątek 8.15-13.00, 13.30-16.15
tel. 022-661-81-29; 022-661-87-06
e-mail: info[at]udskior.gov.pl

Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie nie jest niestety w stanie odpowiedzieć indywidualnie na wszystkie listy i pytania błędnie kierowane do nas w tej sprawie.

Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie" uprzejmie informuje wszystkich zainteresowanych, że ze względów technicznych (naprawa i konserwacja systemu informatycznego), Archiwum FPNP wstrzymało wydawanie kopii dokumentów przechowywanych w swym zasobie.
Dokumenty te najczęściej służyły uzyskaniu dodatkowych świadczeń pieniężnych z ZUS po decyzji Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, realizującego przepisy ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Radziecki (Dz. U Nr 87, poz. 395 z późn. zm.)


Dział Administracyjno-Archiwalny FPNP informuje, że istnieje możliwość nieodpłatnego przekazania złomowanego sprzętu biurowego z lat 1995-2000. Sprzęt nie przedstawia większej wartości użytkowej i może być wykorzystany jedynie do adaptacji powierzchni magazynowej lub gospodarczej. Szafki, biurka i elementy regałów mogą być przekazane pod warunkiem zabrania go przez osoby zainteresowane własnym transportem po wcześniejszym uzgodnieniu z Działem Administarcyjno-Archiwalnym FPNP
jwozniak(at)fpnp.pl lub tel. (22) 6959941 - sekret. zarządu

Aktualności

Ogłoszenie o konkursie

w dniu 18.01.2013 roku ogłoszony został konkurs na OPRACOWANIE NOWEJ IDEOWO - ARTYSTYCZNEJ KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - KRAJOBRAZOWEJ MIEJSCA PAMIĘCI NA TERENIE BYŁEGO NIEMIECKIEGO NAZISTOWSKIEGO OBOZU ZAGŁADY W SOBIBORZE.

Organizatorem konkursu jest Państwowe Muzeum na Majdanku, w imieniu którego konkurs prowadzi Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie" współrealizator międzynarodowego projektu utworzenia Muzeum - Miejsca Pamięci na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi

Na wydruk pakietu edukacyjnego "Różnorodność form represji nazistowskich wobec II RP."
Numer ogłoszenia: 422346-2012

"Polska i Niemcy wobec zagrożenia terroryzmem"

21 maja 2012 roku od godz. 9.30 w gmachu głównym Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie odbędzie się międzynarodowa konferencja "Polska i Niemcy wobec zagrożenia terroryzmem".
więcej...

Parada Schumana

12 maja, Fundacja Roberta Schumana organizuje coroczną Paradę, a my jesteśmy jej częścią!
więcej...

Media Meetings: Niemcy

Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie" patronuje spotkaniu poświęconemu mediom w Niemczech, organizowanemu przez Koło Naukowe Zagranicznych Systemów Medialnych, które odbędzie się 10 maja o godz. 17.30 w Instytucie Dziennikarstwa UW ul. Nowy Świat 69 (sala 218, II piętro). Gośćmi specjalnymi spotkania będą Gabriele Lesser (die tageszeitung) oraz dr Waldemar Czachur (Instytut Germanistyki UW, Centrum Stosunków Międzynarodowych).
zaproszenie (pdf)

Wystawa "Z popiołów Sobiboru"

Od 26 marca do 19 kwietnia 2012 r., w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, prezentowana jest wystawa "Z popiołów Sobiboru" przygotowana przez Muzeum Byłego Hitlerowskiego Obozu Zagłady w Sobiborze (filia Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie). Warszawska prezentacja wystawy związana jest z 70. Rocznicą rozpoczęcia Akcji Reinhard i jest współorganizowana przez: Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie, Fundację "Polsko-Niemieckie Pojednanie", Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, Narodowe Centrum Kultury oraz Starostwo Powiatu Włodawskiego. Wystawę można oglądać codziennie (z wyjątkiem 7, 8 i 9 kwietnia) od 10 do 20 w sali wystawowej na parterze Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, przy ul. Dobrej 56/66.
więcej...

Europe BaGpackers

od 23.3.12 - 1.4.12 polska grupa z ramienia FPNP jedzie na międzynarodową wymianę młodzieży pt. "Europe BaGpackers" do Poczdamu. Głównym tematem spotkania będzie refleksja nad tożsamością Europejską i kształtem Europy widzianym przez młodych, proaktywnych obywateli. Uczestnicy z Polski, Francji, Łotwy, Serbii, Albanii, Niemiec, Bośni i Hercegowiny wspólnie będą pracować, dyskutować i reflektować nad wizją wspólnej, wielokulturowej i tolerancyjnej Europy ich marzeń i szukać sposobów wdrożenia jej. W wyniku wymiany powstaną opracowane przez młodzież przekazy Europejskie, drukowane na torbach bawełnianych. Projekt jest finansowany z programu Młodzież w Działaniu.

Wystawa "Zachować Pamięć" w Nadrenii-Palatynacie.

Na terenie byłego obozu koncentracyjnego w Osthofen odbyło się w dniu 15 lutego 2012 otwarcie wystawy...
więcej...

Władysław Bartoszewski kończy 90 lat.

19 lutego 2012 jeden z najznakomitszych polskich polityków, wielki działacz społeczny, pisarz, dziennikarz i historyk, kawaler Orderu Orła Białego obchodzić będzie 90 jubileusz swoich urodzin.
więcej...

3 lutego 2012 r. w siedzibie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, odbyło się uroczyste otwarcie wystawy "Baudienst. Polska Służba Budowlana w Generalnym Gubernatorstwie 1940-1945".

Służba Budowlana Baudienst była w latach okupacji niemieckiej jedną z form organizowania pracy przymusowej Polaków na rzecz Trzeciej Rzeszy, narzędziem zniewolenia i ekonomicznego wyzysku.
więcej...

"Walki Batalionów Chłopskich w obronie wysiedlanej ludności Zamojszczyzny 1942-1944."

to tytuł sesji popularno - naukowej, która odbyła się 1 lutego 2012 r. w Tomaszowie Lubelskim na Wydziale Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL.
więcej...

Rusza cykl debat

"Klub Debat" oraz "Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie" zapraszają wszystkich chętnych na spotkanie inaugurujące cykl debat w formacie brytyjskim parlamentarnym, które odbywać się będą regularnie na Uniwersytecie Warszawskim.
więcej...
Straty osobowe
Wystawa Zachować Pamięć
Wolontariat
Świadkowie hisotrii